رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
راهنمای سایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

هدف این سایت آموزش قدم به قدم ریاضیات از طریق حل مسئله توسط رتبه برتر کنکور مهندس ضیابری است.

مسائل طرح شده اکثرا" برگزیده مسائل نسبتا" دشوار کنکورهای برگزار شده در ایران و یا المپیادهای مرحله اول در ایران و خارج می باشند.

در حل مسائل هر جا لازم بوده نکات درسی یادآوری شده و مسائل قدم به قدم حل شده است تا نحوه حل مسئله و روش احاطه کامل به هدف طراح سوال آموزش داده شود.

مسائل عنوان شده در سایت به دو روش مختلف طبقه بندی شده اند. در روش اول جداسازی مسائل از لحاظ مبحث درسی انجام شده و در روش دوم این جداسازی برای پایه های مختلف از جمله کنکور و دانشگاه (کنکور ارشد) برقرار شده است.

توصیه می شود برای مطالعه این کتاب آنلاین ابتدا مبحث درسی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس مسائل را به ترتیب تاریخ انتشار دنبال کنید.

در ضمن توصیه می شود که ابتدا هر مسئله را ابتدا خودتان حل نموده و سپس برای رفع اشکال به راه حل رجوع نمایید.


 
 
وزن دروس در کنکور و میزان اهمیت درس ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

در جدول زیر درصد واقعی هر درس در کنکور رشته ریاضی-فیزیک ذکر شده است.

با مقایسه این درصدها به اهمیت درس ریاضیات در کسب رتبه برتر در کنکور واقف خواهید شد.

جالب است بدانید که فقط جمع نمره درس ریاضیات و امتحان نهایی سال سوم حدود 50 درصد نمره کل کنکور شما را تعیین می کند.

امتحان نهایی سال سوم        25 درصد
ریاضیات                              24 درصد
فیزیک                                 18 درصد
شیمی                               12 درصد
فارسی                                8 درصد
دینی                                   6 درصد
زبان                                     4 درصد
عربی                                   4 درصد

نکته : درصد های فوق گرد شده اند.بنابراین ایراد نگیرید که چرا جمع آنها 101 درصد می شود!!!


 
 
دنباله مثلثاتی و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا دنباله  an = ((sinn + cosn)/3)n  همگراست؟ به چه عددی؟


 
 
دنباله و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا دنباله  an = 3n / (n+1)!c  همگراست؟


 
 
مجموعه کراندار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا مجموعه  A = {(3+(-1)n) / 2n+1  |  n E N}c کراندار است؟ آیا عضو ماکزیمم یا مینیمم دارد؟


 
 
مجموعه کراندار و عضو مینیمم و عضو ماکزیمم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا مجموعه  A = {(n + (-1)n)/n  | n E N }c کراندار است؟ آیا عضو مینیمم یا عضو ماکزیمم دارد؟


 
 
سری و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا سری   Z (-1)k/3k همگراست؟ به چه عددی؟ ( k از یک تا بی نهایت)

(علامت Z به جای علامت زیگما به کار رفته است)


 
 
دنباله کسری و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا دنباله کسری  an = n! / nn  همگراست؟


 
 
دنبله جزء صحیح و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

آیا دنباله  un = [na]/n  همگراست؟ به چه عددی؟


 
 
محاسبه دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

حاصل جمع دو دترمینان زیر را بیابید.

و                                         c|a    b-c   d-c|      |2a    c-b   c-d|c
و                                         c|b     c       0|  +  |-b      -c      0|c
و                                         c|-b    c      2d|      |b       -c   -2d|c

 

لبخندhttp://telegram.me/sho_mal<<>>کانال طنز شمالبخند 
 
کمان در خور در مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC با مشخصات BC = 8 و  A = 60 حداکثر و حداقل طول میانه AM چیست؟


 
 
معادله صفحه با دو خط معلوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

معادله صفحه ای را بیابید که شامل دو خط زیر باشد.

                                                x/2 = y = z  ;  (x+1)/2 = y = z

 
 
 
ضرب داخلی و خارجی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

اگر بردارهای V1 و V2 بر یکدیگر عمود باشند و داشته باشیم V1*V2 = (-6,3,1)c و V1 = (1,1,3)c بردار V2 را بیابید.


 
 
معادله عمود مشترک دو خط
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

معادله عمود مشترک دو خط زیر را بیابید.

                              y = 5 , x + z = 2    ;    y = -1 , 2x + 3z = 5

 
 
 
انتگرال کسری مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
 

انتگرال  A = $ dx/(sinx + cosx)c  را محاسبه کنید.


 
 
انتگرال کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه انتگرال

                         A = $ (x4 - x3 + 2x2 - x + 2)dx/(x -1)(x2 + 2)2

 
 
 
انتگرال تابع کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
 

انتگرال  A = $ (x2+ 2x + 3)dx/(x -1)(x +1)2  را بیابید.


 
 
انتگرال تابع نمایی و کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

انتگرال  A = $ dx/(1+ ex)c  را بیابید.


 
 
انتگرال تابع نمایی و مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

انتگرال  A = $ exsinx.dx  را بیابید.


 
 
مساحت در مختصات قطبی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

مساحت ایجاد شده تحت تابع |r = root|sina  را بیابید.


 
 
اثبات اتحاد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 

اتحاد زیر را اثبات کنید.

                                   c12 + 22 + ... + n2 = n3/3 + n2/2 + n/6c

راهنمایی : از رابطه c(n+1)3 = n3+ 3n2 + 3n +1 استفاده کنید.


 
 
مساحت بین دو تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مساحت بین نمودارهای f و g در بازه  c[-1,2]c را بیابید.

                                                            f(x) = x  ;  g(x) = x3/4

 
 
 
انتگرال تانژانت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

انتگرال  c$ tanxdx  را بیابید.


 
 
انتگرال سینوس لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

انتگرال  A = $ sin(Lnx)dx را حساب کنید.


 
 
انتگرال تابع رادیکالی کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

انتگرال  c$ 2rtx.dx/rtx را حساب کنید.

(منظور از rtx رادیکال x می باشد)


 
 
مشتق با لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

مشتق تابع زیر را با استفاده از تعریف لگاریتم بیابید.

                                                             f(x) = x2(1+ x4)-7cosx

 
 
 
ترکیبات و زیرمجموعه ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
 

تعداد زیر مجموعه های 8 عضوی از مجموعه {A = {1,2,...,11,12 که حداقل 4 عضو آن عضو مجموعه {B = {1,2,...,5,6 باشند چیست؟


 
 
تقسیم n شی بین k نفر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

شش توپ متمایز را به چند طریق می توان درون چهار جعبه قرار داد؟


 
 
ترکیبات و ترتیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

شش نفر وارد اتاقی می شوند. اگر یک نفر از آنها بنشیند بقیه به چند طریق می توانند در یک ردیف در کنار وی بنشینند؟


 
 
مقایسه سینوس کسینوس یک زاویه با کسینوس سینوس آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

اگر زاویه a بین صفر و پی دوم باشد ثابت کنید که همواره

                                                              (sin(cosa) < cos(sina 
 
← صفحه بعد