رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ضرب داخلی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر اندازه های دو ضلع متوازی الاضلاعی   a=3.root2 (سه رادیکال دو) و b=2.root3 باشد. مجموع مربعات دو قطر را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
تصویر بردار در امتداد بردار دیگر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

تصویر قائم بردار (a=(0,-3,6 روی امتداد بردار (b=(2,-1,-2 را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
مجموع و تفاضل بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر بردار V1 برابر V1=2i+3j+k و بردار V2 برابر V2= i - j+k باشد.

مقدار کسر |V1 -2V2| / |V1+2v2| را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
مجموع و تفاضل بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر بردار V1 برابر V1=2i+3j+k و بردار V2 برابر V2= i - j+k باشد.

مقدار کسر |V1 -2V2| / |V1+2v2| را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
مختصات نقطه در فضا
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

نقاط (A=(1,2,3 و (B=(4,6,-3 مفروض اند. طول تصویر پاره خط AB روی صفحه xoy چقدر است؟

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
حد تانژانت نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به pi/4 میل کند.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما

                                                                  A= (tanx)tan2x


 
 
حد تابع لگاریتمی و نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد کسر زیر وقتی x به 0 میل کند

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما

                                                (A= lim (log(1+x)) / (10x -1


 
 
تبدیلات ساده مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر a+b = pi/2 - a باشد حاصل tana+tanb را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
نسبتهای مثلثاتی 2a
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر   sinx/(sinx+cosx) =3 باشد مقدار tan2x چیست؟

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما

                                   lim ((x+1)/(x -2))2x-1


 
 
حد تابع نمایی و رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به صفر میل کند

http://telegram.me/sho_mal

                                                    (lim (2x -1)/(root(1+x) -1  


 
 
حد تقسیم تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به 1 میل کند

                                                   (lim (root5x -1) / (root3x -1
منظور از root5x ریشه 5 ام x است.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
حد تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

حد (lim (xr -1)/(x -1 وقتی x به یک میل کند را یافته و از آن

حد lim ((x+1)r -1)/x  وقتی x به صفر میل کند را بیابید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

حد عبارت زیر را وقتی x به 0 میل کند را اثبات کنید.

http://telegram.me/sho_mal

                                                            lim (ax -1) / x = Lna


 
 
حد و لگاریتم طبیعی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

حد عبارت زیر را وقتی x به 0 میل کند را اثبات کنید.

http://telegram.me/sho_mal

                                                  lim loga(1+x) / x = logae


 
 
مجموع و تفاضل دو زاویه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر  x # k.pi/2 + pi/4 باشد حاصل عبارت کسری زیر چیست؟

http://telegram.me/sho_mal

                         (A = (cos3x+sinx.sin2x)/(sin3x - sin2x.cosx


 
 
مساحت بین دو منحنی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مساحت ناحیه بین منحنی های y = root x و y = x2 را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
مساحت ربع دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مساحت ربع دایره (y= root(a2 - x2 را با انتگرال گیری محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
انتگرال معین با حدود بی نهایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

انتگرال معین (A= $ 8a3.dx / (x2+4a2 را در فاصله صفر تا بی نهایت محاسبه کنید.

انتگرال معین  B = $ dx / x را در فاصله یک تا بی نهایت محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
معادله تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مقدار (arctan(1/2) - arctan(1/4 را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
انتگرال معین و مجموع ریمان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

حد مجموع زیر را وقتی n به بی نهایت میل کند را محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_mal


                                 ( A= lim ( 1/(n+1) + 1/(n+2) + ... + 1/2n


 
 
تبدیلات ساده مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر  sin2x - 2cos2x+1)/(sin2x+2cos2x -1) = 4 ) باشد مقدار tan2x چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
مشتق انتگرال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مشتق انتگرال sint3.dt را از x2 تا x2+5 محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_mal

                                                                (A= (d/dx)($ sint3.dt


 
 
تعریف انتگرال معین و انتگرال ریمان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
 

با استفاده از تعریف انتگرال معین (انتگرال ریمان) انتگرال x.dx $ را از 0 تا 1 محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
انتگرال با روش تجزیه کسرها 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است

http://telegram.me/sho_mal

محاسبه انتگرال (M= $ dx/(x2+1)(x-2


 
 
انتگرال با روش تجزیه کسرها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است

http://telegram.me/sho_mal

محاسبه انتگرال (M= $ dx/(x2 - a2


 
 
انتگرال تابع نمایی با روش جزء به جزء
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است

http://telegram.me/sho_mal

محاسب انتگرال  A= $ sinax.ebx.dx


 
 
قدر نسبت تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در یک تصاعد حسابی جملات اول و نهم و چهل و نهم به ترتیب جملات متوالی از یک تصاعد هندسی اند. قدر نسبت تصاعد هندسی چیست؟


http://telegram.me/sho_mal 
 
تصاعد هندسی و عبارت جبری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

 حاصل  (x+x2+...+x8)(1- x+x2 -...+x8 +١)  به ازای  x=root2  چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تصاعد عددی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در یک تصاعد حسابی  S5=60 و  S4=54  است.قدر نسبت تصاعد چیست؟


http://telegram.me/sho_mal

 


 
 
تصاعد حسابی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

کدام جمله از تصاعد حسابی زیر برابر صفر است؟

http://telegram.me/sho_mal

                                   ... c            -104 , -91 , -78 
 
تصاعد عددی و معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در تصاعد های عددی زیر چند جمله مساوی و کوچکتر از 50 وجود دارد؟

http://telegram.me/sho_mal

                                                 ... 3,7,11   ... 4,7,10 


 
 
تابع قدر مطلقی زوج
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

به ازای کدام مقدار a تابع با ضابطه |y = |x+2|+a|x -2 زوج است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
زوایای متمم و مکمل در عبارت مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

با فرض tan35=2a -1 حاصل عبارت کسری sin145 - sin235)/cos325 ) را بیابید.


(مقیاس اعداد نوشته شده درجه است)

http://telegram.me/sho_mal      


 
 
دایره مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

با فرض  3pi/4 < a < pi و (tana = 2/(m-1 حدود تغییرات m کدام است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در یک تصاعد هندسی نزولی نامحدود جمله اول برابر نصف مجموع جملات بعدی است. جمله اول چند برابر جمله سوم است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تعیین برد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

برد تابع کسری (y = (x2+x+1)/(x2+1  را بیابید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
دامنه تابع لگاریتمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

دامنه تابع رایکالی لگاریتمی ((f(x) = root(log((5x-x2)/4 چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تعیین دامنه تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

تابع f به صورت (y = root(1 - x2 تعریف شده است. بزرگترین مجموعه دامنه تعریف این تابع از مجموعه اعداد حقیقی چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تعریف تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

کدام یک از رابطه های زیر یک تابع است؟

http://telegram.me/sho_mal

      xy2 - x=1 ,  |y-1|+x= 0 , y+y3= x3+1 , y3 - 3y2+x= 0

 

 


 
 
معادله مثلثاتی 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر معادله  2cos2x+2msinx.cosx = m دارای جواب باشد حدود تغییرات m کدام است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

معادله  tanx.tan2x = sinx.sin2x  در بازه بسته pi/4 تا 9pi/4 چند ریشه دارد؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
دوره تناوب تابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

دوره تناوب تابع با ضابطه [f(x)= 2x/3 - [2x/3 چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
دوره تناوب تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر دوره تناوب تابع f(x) = cosx.cos3x+sinx.sin3x  را T1 و دوره تناوب
تابع g(x) = cosx.cos3x - sinx.sin3x را T2 بنامیم چه رابطه ای بین T1 و T2 برقرار است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معادله معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگررابطه  arctan(1+x)+arctan(1- x)= pi/4 برقرار باشد مقدار x را بیابید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معکوس ترکیب توابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر  f(x)= 1+ rootx  و  g(x)=x2 و x>0  آنگاه ضابطه  g-1of-1 را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تابع معکوس 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

تابع معکوس تابع  y = x3+3x2+3x+2  را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تابع معکوس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

تابع معکوس تابع  y= (x -2)3+1  را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal