رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تابع فرد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع رادیکالی (f(x به ازای x>0 به شکل (f(x) = root(x2+x+1

و به ازای x<0 به شکل (f(x) = a.root(x2+bx+c تعریف شده و فرد می باشد.

مقدار a+b+c چیست؟


 
 
نمودار تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
 

نمودار تابع (y = arccot(2x -1 در مجاورت x = 2 از لحاظ صعودی یا نزولی بودن و جهت تقعر چگونه است؟


 
 
سری تلسکوپی و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

از سریهای زیر کدامیک همگرا و کدامیک واگراست؟

                 (S1 = Z 1/(n+1)(n+3)  ,  S2 = Z 1/(rootn+1)(rootn+3

و                                                           (S3 = Z 1/(n2+1)(n2+3

(از حرف Z به جای علامت زیگما استفاده شده است)


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم p(x) = (x+1)(x+2)(x+3)+1 بر x2+3x چیست؟


 
 
انتگرال تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است

محاسبه انتگرال معین arctanx+arctan(1/x))dx) $ در فاصله 5 - تا 3


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله (tanx + cotx = 2 - root(cos2x در بازه بسته 0 تا 2pi چند جواب دارد؟


 
 
مشتق و اکسترمم تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

نقطه p روی خط y = 3x -1 فاصله اش از مبدا مختصات مینیمم است. مختصات p چیست؟


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم  p(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+1 بر x2+5x+3 چیست؟


 
 
ریشه های معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

در معادله درجه دوم  x2 - 4x+1 = 0

حاصل عبارت (A= (x22 - 4x2+4)(x12 - 4x1+2 چیست؟


 
 
تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت ((sin(2arcsin(3/5) + 3arccos(3/5 چیست؟


 
 
احتمال در پرتاب سه تاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

دو تاس سفید و یک تاس قرمز را پرتاب می کنیم. احتمال آنکه عدد تاس قرمز کوچکتر از تاسهای سفید باشد چیست؟


 
 
تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

در تقسیم عبارت P(x) = (x -2)2(x+2)+x3 بر x2 - 4 خارج قسمت چیست؟


 
 
دنباله کراندار و صعودی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر un = 1 + 1/2 + ... + 1/2n آنگاه دنباله با جمله عمومی un از لحاظ کرانداری و صعودی بودن چگونه است؟


 
 
مماس در تابع ضمنی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

در یک نقطه از منحنی به معادله rooty+yx.rootx - 6x = 0 خط مماس بر منحنی به موازات محور x هاست. طول این نقطه چیست؟


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر تعداد اعداد طبیعی که نسبت به عدد n = 32*52 اولند و از آن کوچکترند k باشد.

تعداد اعداد طبیعی که نسبت به عدد m = 22*33*52 اولند و از آن کوچکترند را بر حسب k به دست آورید.


 
 
نقاط ناپیوستگی تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع f به ازای x|>1| به شکل (f(x) = root(5x2 - 4x و به ازای x|=<1| به شکل f(x) = 2x -1 تعریف شده است. طول نقاط ناپیوستگی این تابع را بیابید.


 
 
دو منحنی مماس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

نمودارهای دو تابع با ضابطه های  y = ax2+bx - 9 و  y = x3/3 - 4x در نقطه ای به طول 3 مماس مشترک دارند. مقادیر a و b را بیابید.


 
 
ادامه جواب آقای گلی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

اثبات عمود بودن بردار شتاب (تغییرات بردار سرعت) بر بردار جابه جایی (بردار حرکت) در حرکت دایره ای


 
 
ریشه های معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر x2 - (1+root3)x + root3 = 0 باشد

حاصل rootx1 - rootx2|+rootx1+rootx2 | چیست؟


 
 
معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

به ازای کدام مقدار m یکی از ریشه های معادله x2 - 6x+5+m = 0 مجذور دیگری است؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله  cosx+cos2x+cos3x = 3+sin2x در بازه بسته pi تا 5pi چند ریشه دارد؟


 
 
انتگرال تابع معکوس مثلثاتی - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

حاصل انتگرال معین arcsinx.dx $ در فاصله 0 تا 1 را بیابید.


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد (lim (2 - rootx).tan(pi.x/8 وقتی x به 4 میل کند.


 
 
قضیه مقدارمیانگین در مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع f با ضابطه f(x) = x2+x+1 در بازه بسته 1 تا a در نقطه c = 2 در قضیه مقدار میانگین برای مشتق صدق می کند. عدد a مربوط به این قضیه چیست؟


 
 
مشتق و مینیمم تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
 

بر دایره ای به شعاع r یک لوزی محیط می کنیم. محیط این لوزی وقتی مینیمم است که ضلع آن چند برابر r باشد؟


 
 
حد و همسایگی دنباله
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
 

کوچکترین عدد طبیعی n که به ازای آن فاصله نقاط دنباله (n+1)/(2n+1 -) از نقطه همگرایی دنباله کمتر از 1/11 باشد چیست؟


 
 
انتگرال تابع کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
 

در رابطه انتگرالی زیر تابع (f(x را بیابید.

    x2 - 2x+5).dx/(x -1)2 = (x2+f(x))/(x -1) +C) $


 
 
تابع معکوس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع معکوس تابع رادیکالی (f(x) = x+root(x2+1 را بیابید.


 
 
بحث ریشه های معادله درجه سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

چند ریشه معادله  x3 - 2x2 - x+1 = 0 در فاصله 1- تا 2 قرار دارد؟


 
 
دامنه تابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

دامنه تابع کسری ([ y = (x -1)/([x]+[-x را به دست آورید.


 
 
حد تابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

حد تابع  lim |sinx|/x  را وقتی x به صفر منفی میل کند بیابید.


 
 
مماس بر تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله خط مماس بر نمودار تابع با ضابطه y = xx -1  در نقطه x=1 چیست؟


 
 
تعریف حد و همسایگی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

در تابع کسری با ضابطه (f(x) = (x2+2x - 8)/(3x - 6 وقتی  x -2|<d| است مقادیر (f(x در فاصله 1.88 تا 2.12 قرار می گیرند. بزرگترین مقدار d چیست؟


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد تابع lim (x/(x -1))x وقتی x به بینهایت میل کند.


 
 
انتگرال تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه انتگرال معین x.cos2x2.sinx2.dx $ در فاصله 0 تا رادیکال پی دوم.


 
 
یافتن تابع (f(x از تابع (f(u
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر f(x2 -1) = 2x باشد تابع (f(x را به دست آورید.


 
 
حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

حد کسر lim (x+tanx - sin2x)/(x+sinx)3 وقتی x به 0 میل کند چیست؟


 
 
تقاطع دو منحنی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

به ازای چه مقدار از m دو منحنی زیر در دو نقطه متقاطع اند؟


                                   (y = m(x - 3)/(2x+1) , y = (2x+1)/(x - 3


 
 
مساحت و انتگرال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

مساحت محصور بین دو منحنی y = x و y = x2 -2 را درنظر گرفته وفقط مساحت قسمتی را که در نیم صفحه راست محور     y'oy قرار دارد به دست آورید.


 
 
مجانب تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

مجانب های مایل ((root((x3+4x2)/(x+2 در نقطه (A(a,b متقاطعند. این نقطه را بیابید.


 
 
مشتق پذیری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر تابع |(f(x) = (3x2+ax+b)|(x -1)(x - 2 در R مشتق پذیر باشد مقدار a و b را بیابید.


 
 
نقطه اکسترمم و نقطه عطف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

در تابع y = root3(x -1)(x -2)3 نقاط x=1 و x=2 چگونه نقاطی اند؟

(منظور از root3A جذرسوم A می باشدیعنی رادیکال A به فرجه 3)


 
 
مجموع سری تلسکوپی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

مجموع سری (Z 1/(n2+2n) - 1/(n2+4n+3 را از n=3 تا بی نهایت به دست آورید.

(از Z به جای علامت زیگما استفاده شده است)


 
 
رفع ابهام تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

حد کسر lim (9x2 - sin23x)/(x.tanx)2 وقتی x به 0 میل می کند را بیابید.


 
 
مماس بر منحنی تابع معکوس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع f در فاصله x>= 0 به شکل f(x) = x2+1 و در فاصله x<0 به شکل f(x) = x+1 تعریف شده است. مماس بر منحنی تابع معکوس آن را در نقطه ای به طول x=2 به دست آورید.


 
 
مشتق و آهنگ رشد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

در مثلثی به طول قاعده 32 و ارتفاع 28 واحد خطی موازی قاعده با سرعت 0.02 واحد بر ثانیه به راس مقابل نزدیک می شود و با دو ضلع دیگر مثلث مثلثهای متشابه می سازد. در لحظه ای که فاصله این خط تا راس مقابل 7 واحد است سرعت کاهش مساحت این مثلثها چیست؟


 
 
تابع صعودی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

عدد a را در کدام فاصله درنظر بگیریم که تابع (f(x) = (ax - 2)/(x+a - 3 اکیدا" صعودی باشد؟


 
 
حد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر تابع f در نقطه x=1 حد داشته باشد و  lim (2f(x) -1)/(f(x)+1) = 5 وقتی x به 1 میل کند باشد آنگاه (lim f(x وقتی x به 1 میل کند را بیابید.


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

جوابها کلی معادله مثلثاتی  cos2x + root3.sin2x =1 را بیابید.


 
 
انتگرال معین و حد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  F(X) = $ (1+tan2t).dt/tan3t در فاصله pi/4 تا x باشد. آنگاه (lim F(x وقتی x به pi/2 منفی میل کند را بیابید.


 
 
تابع معکوس پذیر و یک به یک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع معکوس پذیر f روی R تعریف شده است. تابع با ضابطه (f(x)+f(-x  چگونه است؟
متناوب؟ معکوس ناپذیر؟ یکنوا؟ یک به یک؟


 
 
تابع معکوس پذیر و یک به یک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع معکوس پذیر f روی R تعریف شده است. تابع با ضابطه (f(x)+f(-x  چگونه است؟
متناوب؟ معکوس ناپذیر؟ یکنوا؟ یک به یک؟


 
 
معادله لگاریتمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

لگاریتم عددی از لگاریتم عکس مجذور آن عدد در پایه 9 به اندازه 4.5 واحد بیشتر است. آن عدد را بیابید.

لبخندhttp://telegram.me/sho_mal<<>>کانال طنز شمالبخند


 
 
برد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

برد تابع (y = x+5 + 1/(x+3  را به دست آورید.


 
 
مقدار مینیمم عبارت مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

کمترین مقدار عبارت sin4x + cos2x چیست؟


 
 
انتگرال معین تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر (k = $ 3sinx.dx/(sinx+cosx در فاصله 0 تا pi/2 باشد

حاصل انتگرال (cosx.dx/(sinx+cosx $ را در همین فاصله بر حسب k به دست آورید.


 
 
نقطه عطف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

نمایش هندسی تابع  y = (x -1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)+2 چند نقطه عطف دارد؟


 
 
مشتق و آهنگ رشد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

نقطه M بر روی نیمدایره ای به قطر AB = 9 در حرکت است.تصویر نقطه M بر قطر AB با سرعت ثابت 0.05 واحد بر ثانیه از نقطه A دور می شود. در لحظه ای که این فاصله برابر 6.25 واحد است سرعت افزایش طول وتر AM چیست؟


 
 
اعداد اول و تابع اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

چند عدد صحیح مثبت کوچکتر از 301 وجود دارد که نسبت به اعداد 75 و 60 اول باشند؟


 
 
دیفرانسیل y و دلتا y
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

در تابع  y = x2 کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

                                  dy= Dy.dx  ,  dy= Dy  ,  dy>Dy  ,  dy<Dy

توجه کنید که از علامت D به جای دلتا استفاده شده است.


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  !A = 2!+3!+...+1381  و  !B = 3!+4!+...+1382  باشد

رقم یکان B - A)A+B) چیست؟


 
 
کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

با فرض a>b بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد 13 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 91 است. حاصل a2 - b2 چیست؟


 
 
فاکتوریل و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان  k!+kk به ازاء k>100 چیست؟


 
 
همنهشتی به پیمانه 42
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم  61382+71382  بر 42  چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی و مربع عدد مضرب 3
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله  3x+6y = a2+2 به ازاء چند مقدار a  از مجموعه {20,...1,2,3} جواب دارد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر !A = 1!+2!+...+1382!  ,  B = 2!+4!+...+1382  باشد رقم یکان AB+BA چیست؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  !A = 2!+3!+...+1381  و  !B = 3!+4!+...+1382  باشد

رقم یکان B - A)A+B) چیست؟


 
 
گراف کامل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

گرافی با 6 راس دارای 14 یال است. درجه چند راس از این گراف 5 است؟


 
 
مشتق تابع معکوس مثلثاتی و معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر (f(x) = arcsin(2x -1) - 2arcsin(rootx باشد مقدار (f'(x) - f(x را بیابید.


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد ((lim |cos(pi.x)|/(1- root(2x وقتی x به 1/2 مثبت میل کند.


 
 
احتمال دختر و پسر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

خانواده های A و B هر کدام دارای سه فرزند هستند. احتمال آنکه تعداد دختران خانواده A از تعداد دختران خانواده B بیشتر باشد چقدر است؟


 
 
دامنه تعریف ترکیب توابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر (f(x) = root(1- x و (g(x) = root(x - rootx باشد تابع gof در نقطه x=1 از نظر پیوستگی چگونه است؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

به ازاء چند مقدار a از مجموعه {50,...,1,2} معادله سیاله  ax+18y=3 دارای جواب است؟


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد  lim xa/ex  وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند.


 
 
همنهشتی و باقیمانده تقسیم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم عدد a بر 2 و 3 و 5 به ترتیب 1 و 2 و 4 است. باقیمانده تقسیم این عدد بر 15 چیست؟


 
 
کوچکترین مضرب مشترک - بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر دو عدد a و b نسبت به هم اول نباشند و بین کوچکترین مضرب مشترک M و بزرگترین مقسوم علیه مشترک d آنها رابطه  M = 28d+3 برقرار باشد. آنگاه  a - b را به دست آورید.


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان (k60 +k(k+1)...(k+6  به ازای  k>100 چیست؟


 
 
احتمال پرتاب سه تاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

در پرتاب سه تاس احتمال آنکه حداقل یکبار شش ظاهر شود چیست؟


 
 
حد تابع نمایی 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد  lim xx  وقتی x به صفرمثبت میل کند.


 
 
رابطه پادمتقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

رابطه R روی مجموعه {1,2,3,4} نوشته شده و انعکاسی نیست و پادمتقارن است. این رابطه حداکثر چند عضو دارد؟


 
 
احتمال در پرتاپ سکه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

سکه سالمی را افراد A و B و C به ترتیب پرتاب می کنند. اولین شخصی که شیر ظاهر کند برنده است. احتمال آنکه A برنده شود چند برابر آن است که B یا C برنده شوند؟


 
 
رابطه پادمتقارن و انعکاسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

چند رابطه پادمتقارن و انعکاسی روی مجموعه {1,2,3} می توان نوشت به شرط آنکه شامل عضو (1,2) نباشد.


 
 
رسم تابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

نمودار تابع  |x+1| = |y -1 -|  را رسم کنید.


 
 
احتمال در فضای سه بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

نقطه ای از محدوده  3x+y+4z<12 با شرط x,y,z>0  انتخاب می کنیم. احتمال آنکه z<1 باشد چیست؟