رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال دوگانه روی سطح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ دی ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه انتگرال c$$(4xy - y3)dA در سطح محصور به دو منحنی y = rtx (جذر x ) و y = x3c 
 
انتگرال دوگانه تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه انتگرال  c$$ ex/y.dx.dy روی سطح  c1<y<2c و y<x<y3c 
 
محاسبه حد و تعریف مشتق - مثال سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل می کند را با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

                                                   lim (rtm(1+ax) - rtn(1+bx))/x

(منظور از rtmA ریشه مرتبه m از A است)


 
 
محاسبه حد و تعریف مشتق - مثال دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل می کند را با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

                                                 lim (rtm(1+ax).rtn(1+bx) -1)/x 
 
محاسبه حد و تعریف مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل می کند را با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

                                                               lim (rt10(1+x) -1)/x

(منظور از rt10(1+x)c جذر با ریشه دهم c(1+x)c است)


 
 
ماتریس ترانهاده و دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

در ماتریس  A = |1  m  2|c به ازای کدام مقادیر m حاصل دترمینان c|At.A|c برابر صفر است؟
               c|0  3   5|c


 
 
ماتریس ترانهاده و دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

در ماتریس  A = |1  m  2|c به ازای کدام مقادیر m حاصل دترمینان c|At.A|c برابر صفر است؟
               c|0  3   5|c 
 
خواص جمع و ضرب ماتریسها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

در ماتریسها  A = B + C است. حاصل  A2 + B2 - AB - BA چیست؟


 
 
ضرب برداری و مساحت مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳٩٠
 

صفحه  x + 2y + 3z = 6  محورهای مختصات را در A و B و C  قطع می کند. مساحت مثلث ABC را بیابید.


 
 
میانه های مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC طول BC = 5 و طول میانه های وارد بر دو ضلع دیگر 6 و 4.5 است. طول ارتفاع AH چقدر است؟


 
 
ماتریس وارون
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

و              c|1 -1  3|c
در ماتریس  A = |0  2  4|c عنصر واقع در سطر دوم ستون اول ماتریس  A-1  چیست؟
و              c|-2 3  4|c

لبخندhttp://telegram.me/sho_mal<<>>کانال طنز شمالبخند


 
 
مساحت مستطیل تبدیل یافته
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

اگر یک تبدیل f : R2 --> R2 با ماتریس c|2  1|c مستطیل c|0  4  4  0|c را
                                                  c|3  3 -1 -1|                |1 -1|c

به متوازی الاضلاع تبدیل کند مساحت متوازی الاضلاع را بیابید.


 
 
رفع ابهام حد تابع رادیکالی و کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به یک میل کند را بیابید.

       lim (rt(x+1)+rt(x2-1)-rt(x3+1))/(rt(x-1)+rt(x2+1)-rt(x4+1))c 
 
رفع ابهام حد تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند را بیابید.

                                     f(x) = x(rt(x2 + 2x) - 2rt(x2 + x) + x)c 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه دو قابل حل بر حسب x
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ دی ۱۳٩٠
 

این معادلات به شکل  x = f(y,y')c بوده که برای حل آن از معادله نسبت به y مشتق گرفته و سپس بین این معادله جدید و معادله اصلی x'c را حذف می کنیم.

برای مثال معادله y2Lny = xyy' + y'2  را در نظر بگیرید.


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه دو قابل حل بر حسب y
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ دی ۱۳٩٠
 

این معادلات به شکل  y = f(x,y')c بوده که برای حل آن از معادله نسبت به x مشتق گرفته و سپس بین این معادله جدید و معادله اصلی y'c را حذف می کنیم.

برای مثال معادله  y = x4y'2 - y'x را در نظر بگیرید.