رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال سینوس لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

انتگرال  A = $ sin(Lnx)dx را حساب کنید.


 
 
انتگرال تابع رادیکالی کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

انتگرال  c$ 2rtx.dx/rtx را حساب کنید.

(منظور از rtx رادیکال x می باشد)


 
 
مشتق با لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

مشتق تابع زیر را با استفاده از تعریف لگاریتم بیابید.

                                                             f(x) = x2(1+ x4)-7cosx

 
 
 
ترکیبات و زیرمجموعه ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
 

تعداد زیر مجموعه های 8 عضوی از مجموعه {A = {1,2,...,11,12 که حداقل 4 عضو آن عضو مجموعه {B = {1,2,...,5,6 باشند چیست؟


 
 
تقسیم n شی بین k نفر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

شش توپ متمایز را به چند طریق می توان درون چهار جعبه قرار داد؟


 
 
ترکیبات و ترتیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

شش نفر وارد اتاقی می شوند. اگر یک نفر از آنها بنشیند بقیه به چند طریق می توانند در یک ردیف در کنار وی بنشینند؟


 
 
مقایسه سینوس کسینوس یک زاویه با کسینوس سینوس آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

اگر زاویه a بین صفر و پی دوم باشد ثابت کنید که همواره

                                                              (sin(cosa) < cos(sina