رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
خواص چند ضلعی محدب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠
 

ناحیه محدود به یک چند ضلعی در کدام حالت ممکن است مجموعه محدب نباشد؟

1-     تمام نقاط پاره خطی که دو نقطه دلخواه آن را به هم وصل می کند عضو آن مجموعه باشد.

2-     هر زاویه داخلی کمتر از نیم صفحه باشد.

3-     سایر راسها در یک طرف هر خطی قرار دارند که بر ضلع آن منطبق است.

4-     یک قطر آن را به دو مجموعه محدب تقسیم می کند.


 
 
کنکور 90 و مشابهت آن با مسائل مطرح شده در این وبلاگ - رشته ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠
 

سوال 101 مماس بودن دو منحنی یا خط و منحنی  post 77 - post 78   post 390 - post 424
سوال 102 ترکیب توابع        post 423 - post 10 - post 71 - post 72
سوال 103 لگاریتم      post 163 - post 366
سوال 104 تصاعد عددی   post 211
سوال 105 برد تابع جزء صحیح    post 382 - post 447
سوال 106 تابع فرد    post 414
سوال 107 معادله درجه دوم  post 395
سوال 108 تابع معکوس  -post 140 - post 196 - post 197 - post 384
سوال 109 پیوستگی تابع   post 69 - post 155 - post 398
سوال 110 مماس بر منحنی از نقطه خارج آن  post 57 - post 424 - post 475
سوال 111 مماس و مشتق تابع قدر مطلق  post 117 - post 179
سوال 112 معادله مثلثاتی   post 394 - post 228
سوال 113 دنباله کراندار و صعودی   post 399
سوال 114 مجموع سری تصاعد هندسی   post 308
سوال 115 مجانب   post 416
سوال 116 محاسبه حد با ضرب مزدوج  post 153 - post 160 - post 379
سوال 118 مشتق و بهینه سازی   post 172 - post 387 - post 409
سوال 119 اکسترمم نسبی و نقطه بحرانی   post 176 - post 178 - post 190
سوال 120 تعریف نقطه بحرانی   post 178
سوال 121 تقعرمنحنی   post 413 - post 133

سوال 122 رسم نمودار تابع کسری  post 126 - post 131
سوال 123 انتگرال تابع مثلثاتی با روش تغییر متغیر  post 47 - post 50 - post 376 - post 420
سوال 124 مشتق گیری از انتگرال  post 90 - post 91 - post 221 - post 472 - post 476
سوال 125 نیمساز متوازی الاضلاع و مساحت مثلث متساوی الاضلاع  post 43
سوال 126 نسبت تشابه مثلثها و مساحتها  post 470
سوال 128 خواص نیمساز و ارتفاع مثلث   post 58 - post 461
سوال 133 جمع دو بردار قرینه   post 243
سوال 134 ضرب داخلی و خارجی بردارها   post 56 - post 104 - post 247
سوال 135 قرینه نقطه نسبت به صفحه   post 113
سوال 136 صفحه و خط عمود بر هم   post 106 - post 462
سوال 137 معادله دایره   post 266
سوال 138 معادله هذلولی و مجانبها  post 274
سوال 139 ماتریس متقارن و پاد متقارن  post 277
سوال 144 اصل لانه کبوتر  post 323
سوال 150 عدد مبنای 8 و مربع کامل  post 284 - post 304
سوال 151 فاکتوریل   post 296
سوال 152 معادله سیاله خطی   post 287 - post 341
سوال 153 تابع حسابی اویلر  post 209 - post 301 - post 348 - post 404


 
 
کنکور 90 و مشابهت آن با مسائل مطرح شده در این وبلاگ - رشته تجربی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠
 

سوال 126 محاسبه لگاریتم  post 163
سوال 127 معادله مثلثاتی  post 216
سوال 128 تصاعد هندسی  post 212
سوال 129 تعداد اعداد چهار رقمی   post 321
سوال 132 ترکیب توابع  post 71 - post 72 - post 198 - post 423
سوال 133 یافتن (f(x از (f(u قبلی    post 383
سوال 134 رفع ابهام حد با ضرب مزدوج  post 149 - post151 - post 153 - post 160
سوال 135 پیوستگی تابع  post 69 - post 102 - post 155 - post 398
سوال 136 آهنگ تغییر متوسط و لحظه ای تابع  post 82
سوال 137 مشتق ترکیبی  post 94 - post 95
سوال 140 احتمال دختر و پسر  post 345
سوال 142 ریشه های معادله درجه دوم  post 395
سوال 143 مجانب مایل توابع کسری  post 162
سوال 144 مشتق تابع قدر مطلق  post 117 - post 179
سوال 145 مماس در تابع ضمنی  post 12 - post 13 - post 45 - post 377 - post 400
سوال 146 نقطه عطف  post 133 - post 373
سوال 147 نقطه عطف و اکسترمم تابع  post 133 - post 373
سوال 148 معادله دایره  post 262
سوال 149 معادله بیضی و طول وتر  post 270 - post 275
سوال 150 محاسبه انتگرال با روش رسم نمودار post 73 - post 375
سوال 151 محاسبه انتگرال با ساده سازی کسر  post 385
سوال 152 و 153 و 154 مثلثهای متشابه  post 470           


 
 
ترکیبات در نوشتن عدد هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳٩٠
 

با اعداد 2 و 2 و 2 و 0 و 0 و 1 و 4 و 3 چند عدد هشت رقمی می توان نوشت؟


 
 
رسم مماس بر دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳٩٠
 

حداکثر چند خط می توان رسم کرد که بر دایره C مماس باشد و با خط d زاویه 30 درجه بسازد؟


 
 
تعداد صفر درضرب اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢٧ تیر ۱۳٩٠
 

در سمت راست عدد2020*2121*2222*2323*2424*2525   چند صفر وجود دارد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ تیر ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان برای عدد 2n+5+3n+5c به ازای مقادیر مختلف n چیست؟