رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تعریف حد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
 

تابع f برای x های بزرگتر از یک به صورت (f(x) = (4x2-1)/(2x -1 و برای x های کوچکترمساوی یک به صورت f(x) = 5x -2 تعریف شده است.

اگر c0 < |x -1| < d آنگاه فاصله (f(x از عدد 3 کمتر از 0.01 باشد بزرگترین مقدار d چیست؟


 
 
انتگرال تابع کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه انتگرال زیر

                       A = $((x2- 2x -1)/(x -1) + (x2- 2x -1)/(x -1)2)dx 
 
پیوستگی تابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
 

تابع  [f(x) = [x4 در فاصله بسته root52 - و root52  چند نقطه ناپیوستگی دارد؟

(منظور از root52 ریشه پنجم 2 است.)


 
 
رفع ابهام تابع مثلثاتی با قاعده هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
 

حد تابع کسری زیر وقتی x به صفر میل کند چیست؟

                         ((y = (root(cos2x) - root(cos4x))/(1 - root(cosx 
 
محور تقارن تابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر خط x = 2 محور تقارن تابع زیر باشد مقدار k چیست؟


                                                      y = |2x + 1| + |2x + k|c 
 
مساحت کره و مکعب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
 

مساحت کل مکعبی که در داخل کره ای محاط شده چند برابر سطح کره محیطی است؟


 
 
دنباله همگرا
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
 

آیا دنباله زیر همگراست؟ به چه عددی؟

                               (an = 1/(1+2) + 1/(1+22) + … + 1/(1+2n


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
 

معادله (2cot2x + tanx = (1 - tanx)/(1 + tanx در فاصله 0 تا 2pi چند ریشه دارد؟


 
 
شرط وجود جواب در معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

چند عدد طبیعی برای b در مجموعه A= {1,2,3,...,100}c وجود دارد که

معادله سیاله 24x + b2y = 4 جوابهای صحیح داشته باشد؟


 
 
دامنه تابع لگاریتمی کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

دامنه تابع زیر را بیابید.  (y = logx-1(x2-1) / logx-1(x+1 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

رقم یکان عدد روبرو A=13781378!+13791379!c چیست؟


 
 
درجه راس های گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

گرافی دارای 8 راس و 23 یال است. بیشتر مقدار تفاوت بزرگترین درجه راس از کمترین درجه راس چیست؟


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر تعداد اعداد مثبت و کوچکتر از ab که نسبت به ab اولند برابر k باشد و a و b و c اعداد اول غیر مساوی باشند. تعداد اعداد مثبت کوچکتر از abc که نسبت به عدد abc اولند بر حسب k چیست؟


 
 
ترکیبات در عدد زوج هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

با ارقام 0 و 0 و 0 و 0 و 3 و 3 و 3 و 3 چند عدد زوج 8 رقمی می توان نوشت؟


 
 
معادله درجه دو با جوابهای صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

معادله  4x2 - 16y2 = 16 دارای جوابهای صحیح x1 و y1  است.

حاصل x12 + y12 چیست؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩٠
 

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد مثبت a و ab+1 چیست؟


 
 
احتمال در اجتماع و اشتراک مجموعه ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر P(A - B) = 1/4 و P(B - A) = 3/4 باشد (P(A^B چیست؟
(علامت ^ به جای علامت اشتراک به کار رفته است)


 
 
فاکتوریل و بخش پذیری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر !k کوچکترین عدد صحیح به صورت فاکتوریل باشد که بر 320 بخش پذیر است. در سمت راست  !k چند صفر وجود دارد؟


 
 
رابطه و ماتریس آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
 

شکل ماتریس یک رابطه ماتریس 4*4 است.اگر این ماتریس فقط یازده عضو داشته باشد :
الف - رابطه می تواند متقارن و پادمتقارن باشد.
ب- رابطه می تواند پادمتقارن باشد ولی قطعا" متقارن نیست.
ج- رابطه قطعا" متقارن و پاد متقارن نیست.
د- رابطه می تواند متقارن باشد ولی قطعا" پاد متقارن نیست.