رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
حد تابع رادیکالی مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به صفر میل کند را بیابید.

                                           lim (root(cosx) - root3(cosx))/sin2x

(منظور از root3A ریشه سوم A است)


 
 
لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت زیر را بیابید.

                                       (logn2 + logn3/2 + ... + lognn/(n -1 
 
سری و تصاعد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

حد مجموع سری نامتناهی زیر را بیابید.

                            S = (9 + 1/2) + (6 + 1/4) + (4 + 1/8) + ... x 
 
تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

در تصاعد هندسی a , a/3 , a/9 , ...x  رابطه بین S3 و S6 را بیابید.


 
 
همگرایی یا واگرایی دنباله
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

جمله عمومی دنباله ای به صورت زیر است. آیا دنباله همگراست؟ به چه عددی؟

                                                   an = root2.root42.root82...2

(توجه کنید که منظور از rootnA ریشه n ام A است)


 
 
تعداد صفر در ضرب اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

در سمت راست عدد   x400!/40! + 600!/60!xچند صفر وجود دارد؟


 
 
حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه دو حد زیر وقتی x به صفر میل کند

                          lim (1 - cosx)/x2     ;    lim (1 - root(cosx))/x2 
 
حد تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد تابع رایکالی و کسری زیر وقتی x به صفر میل کند.

                                      (lim (root3(x+1) - 1)/(root4(x+1) - 1

(منظور از root4A ریشه چهارم A می باشد)


 
 
عاد کردن یا شمردن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

اگر a|c و x(a2,b)|c کدام گزینه زیر درست است؟

                                                      b|a   a|b    b|c    هیچکدام 
 
احتمال در فضای سه بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
 

اگر x و y و z هر سه در فاصله بسته 0 تا 2 باشند احتمال آنکه x + y + z در فاصله بسته 0  تا 1 باشد چقدر است؟


 
 
ضیابر(گسکر) پایتخت باستانی قوم کادوس در گیلان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٤ شهریور ۱۳٩٠
 

الف - قدمت باستانی بیش از 3000 سال
رابینو کنسول انگلیس در عصر قاجار در کتاب ولایات دارالمرز ایران در صفحات 450 تا 452 می نویسد :
مولفین یونانی و رومی اسامی زیادی از مردم و شهرهایی اعصار متقدم را برای ما ضبط کرده اند.
1- به عقیده پلین (Pline) گلها که به صورت گیل درآمده است باید همان کادوسیها باشند.
2- کادوسیوروم کاراکس (Kadusiorom Karaks) از نظر فوربینگر (Forbinger) همان گسکر است.
3- دانویل (Danville) گسکر را همان کایروپولیس (Cyropolis) می داند.
4- بر طبق نظر کتزیاس (Ktezias) یکی از فرماندهان ایرانی به نام پارساداس علیه آرته (Arte) (که هرودت آن را آستیاگ می داند) تحریک شد و با کمک کادوسیها آرته را شکست داده و به شاهی کادوسیها انتخاب شد و ماد را به ویرانی کشید.

ب - قدمت 2500 ساله
باز همان رابینیو می نویسد :
1- کوروش از گیلها در محاصره بابل یاری خواست.
2- اردشیر تصمیم گرفت تا گیلان را به اطاعت درآورد ولی دچار قحطی شد و با پادشاه کادوس صلح کرد.
3- بعد از سلطنت ژوستنین (Justinien) نام گیل و دیلم جانشین نام گیل کادوسی گردید.

پ - قدمت 2000 ساله
کشف سکه ها و بقایایی از آثار دوره اشکانی در جنگل هفت دقنان نزدیک محل کنونی ضیابر

ت - قدمت 1200 ساله
بر اساس کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان نوشته سید ظهیرالدین مرعشی در قرن نهم هجری شهر تاریخی گسکر به مرکزیت ضیابر از قرن دوم هجری در میان جنگل های انبوه هفت دقنان موجودیت یافته است.

ث - قدمت 700 ساله
1- بر طبق نوشته های سید شرفشاه عارف قرن 6 و 7 هجری قدمت ضیابر به بیش از 700 سال می رسد.بر طبق نظر اهالی سید شرفشاه همان کسی است که شهر گسکر را به ضیابر تغییر نام داد.
2- رابینو در صفحه 173 کتاب خود می نویسد :
شهر قدیمی گسکر یا گوراب گسکر در جنگل هفت دقنان کنار جاده طاهرگوراب به سید شرفشاه دیده می شود. دنباله جاده شاه عباسی را میان جنگل هفت دقنان می توان دید. شاه صفی ولیعهد و پسر شاه عباس و داماد شیخ زاهد گیلانی در آنجا متولد شد.

ج - قدمت 130 ساله
1- عبدالرحیم گلشنی در صفحات 719 تا 721 از کتاب دائره المعارف بزرگ اسلامی آورده است :
فرمانی از ابوالفتح میرزا والی گیلان در عصر ناصرالدین شاه در تاریخ 27 شعبان 1304 هجری در دست است که به مردم ضیابر(مرکز روحانی محال گسکرات) دستور می دهد تا در احکام شرع از سید صالح مجتهد ضیابری پیروی کنند.
2 - رابینو در صفحه 66 کتاب خود در مورد بازارهای موجود در عصر قاجار در ناحیه گسکر از دو بازار ضیابر(دوشنبه بازار) و طاهرگوراب(پنجشنبه بازار) نام می برد.

چ - قدمت 60 ساله
در فرهنگ بزرگ دهخدا در جلد دهم صفحه 15207 از ضیابر به عنوان مرکز بلوک گسکر یاد شده است.

ح- کشفیات اخیر باستان شناسی در جنگل هفت دقنان در سال 1382 هجری شمسی
1- کشف سکه ها و بقایایی از آثار دوره اشکانی
2- شهر کشف شده دارای سه بخش مسکونی و تجاری و صنعتی با مساحتی حدود 120 هکتار است.
3 - کشف سکه هایی از اوایل دوره اسلامی تا دوران صفوی
4 - ... 
 
انتگرال تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢ شهریور ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه انتگرال نامعین A = $ dx/sin2x 
 
پیوستگی تابع جزء صحیح و مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢ شهریور ۱۳٩٠
 

تعداد نقاط ناپیوستگی تابع (f(x) = x - [x] + sin(pi.[x]/2 در فاصله 3 تا 6 را بیابید.


 
 
قضیه مقدار میانگین در انتگرال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩٠
 

عدد حقیقی c در قضیه مقدار میانگین برای انتگرال زیر چیست؟

                                                                   c$15 (x2-1)dx/x2