رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادله لاگرانژ - معادله کلرو
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y' = (y - y'x)(y' -1)c  را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل کشی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفراسیل مرتبه دوم  x2y" + 4xy' - 4y = 0 را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت غیرهمگن حالت سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

جواب خصوصی و عمومی معادله دیفرانسیل y" + 2y' + 5y = 4e-xcos2x  را بیابید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت غیرهمگن حالت دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

جواب خصوصی و عمومی معادله دیفرانسیل y" - 4y' + 4y = 12xe2x  را بیابید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت غیرهمگن حالت اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

جواب خصوصی و عمومی معادله دیفرانسیل y" + y' - 2y = 4sin2x  را بیابید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن حالت سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y" + 2y' + 5y = 0  را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن حالت دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل y" + 2y' + y = 0 را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن حالت اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y" + y' - 6y = 0  را حل کنید.


 
 
حل معادلات دیفرانسیل با روش تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y' + 2y = 4x  را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.


 
 
تبدیل لاپلاس مشتق تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

با فرض اینکه تبدیل لاپلاس f(x)c برابر F(s)c باشد تبدیل لاپلاس f'(x)c و f"(x)c را بیابید.


 
 
تبدیل لاپلاس و تغییر مقیاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

با داشتن تبدیل لاپلاس f(x)c یعنی F(s)c تبدیل لاپلاس f(ax)c را بیابید.


 
 
تبدیل وارون لاپلاس و قضیه اول انتقال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس وارون تابع (F(s) = 1/(s2 - 2s + 5  را بیابید.


 
 
تبدیل لاپلاس و قضیه اول انتقال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس تابع  f(x) = eax.xn  را بیابید.


 
 
تبدیل لاپلاس وارون
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس وارون توابع زیر را بیابید.

                        (F(s) = 1/(s2 + s - 2)  ;  F(s) = (s - 4)/(s4 - 2s2 
 
استقرای ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

در اثبات نامساوی c1 + 2 + ... + n < (1/8)(2n + 1)2 ; n >=1 با کمک استقرای ریاضی کدام رابطه بدیهی زیر به کار می رود؟

   c4k2+12k+9=(2k+3)2 ; 4(k2+3k+2)<(2k+3)2 ; k+1<2k+3 ; k+1<2k   
 
تبدیل لاپلاس توابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس توابع مثلثاتی sinax و cosax و توابع مثلثاتی هایپربولیک sinhax و coshax را به دست آورید.


 
 
تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس توابع  f(x) = a و f(x) = eax و f(x) = xn را به دست آورید.


 
 
نگاشت خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

نگاشت خطی  f : R2-->R2c  هر نقطه را به موازات خط  y = 2x  بر روی خط 2y + x = 0  تصویر می کند. این تبدیل را به دست آورید.


 
 
دترمینان ماتریس مربعی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

اگر  c|A-1| = k  و  A یک ماتریس n در n باشد آنگاه  c|nA|c  چیست؟


 
 
رسم مثلث با دو ضلع و یک میانه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

در رسم مثلث  ABC  با معلوم بودن دو ضلع  b = 7  و  c = 5  و میانه  ma = 4  با خط کش و پرگار کدام نتیجه حاصل می شود؟

جواب منحصر به فرد  -  دو جواب متمایز  -  غیر قابل رسم  -  فاقد جواب


 
 
دایره محاطی خارجی مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳٩٠
 

در مثلثی به اضلاع 3 و 5 و 7 واحد دایره محاطی خارجی بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع دیگر مماس است. نقطه تماس ضلع متوسط را با چه نسبتی تقسیم می کند؟


 
 
معادله جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩٠
 

مجموعه جواب معادله جزء صحیح  c[[x] - x] = 0  را بیابید.


 
 
مشتق و بهینه سازی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩٠
 

در ذوزنقه قائم الزاویه ای به طول قاعده های 3 و 5 و ساق غیر قائم به طول 2root10 (دو رادیکال ده) مورچه ای روی ساق قائم در حرکت است. مینیمم فاصله مورچه از دو راس غیر قائم چقدر است؟


 
 
قضیه مقدار میانی در تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳ آبان ۱۳٩٠
 

فرض کنید a و b و c و d و e عددهای حقیقی باشند و  a<b<c<d

ثابت کنید معادله c(x - a)(x - c) + e(x - b)(x - d) = 0 ریشه ای حقیقی دارد.


 
 
حد و قضیه فشردگی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢ آبان ۱۳٩٠
 

حد زیر  وقتی x به صفر مثبت میل کند را بیابید.

                                                                        lim (x/a)[b/x]c 
 
نقاط ناپیوستگی تابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱ آبان ۱۳٩٠
 

نقاط ناپیوستگی تابع زیر را در بازه c[0,1]c  بیابید.

                                  f(x) = 1/2 - x + (1/2)[2x] - (1/2)[1 - 2x]c 
 
نقاط ناپیوستگی تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ آبان ۱۳٩٠
 

نقاط ناپیوستگی تابع زیر را بیابید.

    (f(x) = lim (x2n+1+x2)/(x2n+1  (وقتی n به بی نهایت میل کند)