رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادله دیفرانسیل مرتبه اول درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٠
 

معادله  x2y'2 + xyy' - 6y2 = 0  را حل کنید.


 
 
رونسکین و استقلال خطی توابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٠
 

نشان دهید چهار تابع زیر مستقل خطی اند.

                         f1(x) = 1  ;  f2(x) = x  ;  f3(x) = x2  ;  f4(x) = x3 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم و تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳٩٠
 

معادله  y" + 3y = x2e-x  با شرایط اولیه y0 = 1  و  y'0 = - 4  را با روش لاپلاس حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل و تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل زیر را با روش تبدیل لاپلاس حل کنید.

                                                          y' - y = sinx - cosx + ex 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه اول و تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٠
 

معادله   y' + 2y = 4x  را با روش تبدیل لاپلاس حل کنید.


 
 
حل معادله دیفرانسیل با روش کاهش رتبه مثال دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٠
 

اگر y1 = e2x یک جواب معادله y" - 4y' + 4y = 0 باشد جواب عمومی آن را به دست آورید.


 
 
حل معادله دیفرانسیل با روش کاهش رتبه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٠
 

اگر y1 = x  یک جواب  معادله دیفرانسیل  y" - 2y'/x + 2y/x2 = 0  باشد جواب عمومی آن چیست؟


 
 
حل معادله دیفرانسیل با سری توانی با روش ضرایب نامعین
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله y' + 2xy = 1 با شرایط اولیه y(0) = y0 با روش سری توانی.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
معادله دیفرانسیل و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله y' = 1 + y2 با شرایط اولیه y(0) = 0 با روش سری توانی.


 
 
معادله دیفرانسیل ساده و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y' = y  را با شرایط اولیه y(0) = 1 با روش سری توانی حل کنید.


 
 
سوال حد خانم جاوید - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است

محاسبه حد زیر وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند

                                                           lim (1 + a/(x+b))cx+d


 
 
سوال احتمال خانم نوشین - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

احتمال اینکه فرد A تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود  0.6 بوده و احتمال اینکه فرد B تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود 0.7 است. احتمال اینکه تا 20 سال آینده حداقل یکی از این دو نفر به بیماری قلبی مبتلا نشوند چقدر است؟


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه اول درجه سه تفکیک شده
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل زیر

                                                    c(y' - xy)(y' - x2)(y' - y2) = 0 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم همگن با ضرایب ثابت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱ آذر ۱۳٩٠
 

جوابهای معادله  y(4) + 8y" + 16y = 0  را به دست آورید.


 
 
روش دوم حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت ناهمگن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ آذر ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل ناهمگن y" + 3y' + 2y = 3e-x + 40e3x  را حل کنید.