رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ماتریس وارون
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

و              c|1 -1  3|c
در ماتریس  A = |0  2  4|c عنصر واقع در سطر دوم ستون اول ماتریس  A-1  چیست؟
و              c|-2 3  4|c


نکته اول : ماتریس معکوس از ضرب ماتریس همسازه در عکس دترمینان به دست می آید.

یعنی                                                             A-1 = A*/|A|c

نکته دوم : و هر عنصر آن برابر است با                    aij = Mji/|A|c

محاسبه دترمینان با بسط ستون اول

                                                 c|A| = |2  4| - 2|-1 3| = 16
و                                                      c|3  4|     |2  4|c

محاسبه  M12
و                                                 M12 = (-1)1+2|0  4| = - 8
و                                                        c|-2 4|c

و در انتها داریم
                                           a21 = M12/|A| = - 8/16 = -1/2