رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
نمودار توابع رادیکالی یا گنگ
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ دی ۱۳۸٩
 

محور تقارن منحنی  y2 = x3 +1  را بیابید.


معادله تابع را می توانیم به صورت (y=+_ root(x3 +1  بنویسیم .

اما این معادله خود بیانگر دو تابع (y= root(x3 +1 و (y= - root(x3+1 است.

دامنه تعریف هر دو تابع  x3+1>0  و یا  x3> -1  و یا  x> -1  است.

و نیز دیده می شود که مقدار هر دو تابع به ازای x خاص با هم برابر ولی مختلف العلامه است .

بنابراین محور ox همان محور تقارن تابع است.