رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
حد توابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

در تابع [y = [3x]+2[x] - [x2  اگر  x-->2  حد راست چقدر از حد چپ بیشتر است ؟


محاسبه حد راست وقتی +x-->2 میل کند :


                                    lim y = [6+]+2[2+] - [4+]= 6+4 - 4= 6  

محاسبه حد چپ وقتی  -x-->2 میل کند :


                                    lim y = [6-]+2[2-] - [4-] = 5+2 - 3 = 4

بنابراین حد راست دو واحد بیشتر است.