رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
کسینوسهای هادی بردار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩
 

کسینوسهای هادی بردار (3,0,4) را به دست آورید.


اگر بردار را a بنامیم ابتدا اندازه بردار را محاسبه می کنیم.

                            a| = root(ax2+ay2+az2)= root(9+0+16)= 5 |

نکته : طبق تعریف کسینوسهای هادی بردار عبارتند از:

                                                              costx = ax / |a| = 3/5

و                                                                costy = ay / |a| = 0

و                                                             costz = az / |a| = 4/5