رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادله دایره و وتر مشترک دو دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

معادله خط راستی که نقاط مشترک دوایر زیر را به هم وصل می کند به دست آورید.

                                           x - 1/2)2+y2=1 , (x+ 1/2)2+y2=1)


معادله اول را به این صورت

                                                             x2+y2 - x - 3/4 = 0  

و معادله دوم را به این صورت می نویسیم

                                                             x2+y2+x - 3/4 = 0

نکته : برای یافتن دو نقطه برخورد دو دایره مقادیر x2+y2 از دو دایره را برابر قرار می دهیم

                                             x - 3/4 = - x - 3/4  -->  x = 0  

و با قرار دادن x = 0 در یکی از معادلات دایره عرض نقاط برخورد به دست می آید

                                      y2 - 3/4 = 0  -->  y = +- root3 / 2

بنابراین محور yها یعنی خط x = 0 وتر مشترک دو دایره است.