رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
دوایر مماس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

شعاع کوچکترین دایره ای که بر هر دو دایره زیر مماس شود چیست؟

                                               x-3)2+y2= 25 , (x-1)2+y2=1)


مرکز دایره اول (O1(3,0 و شعاع آن r1=5 است.

مرکز دایره دوم (O2(1,0 و شعاع آن r2=1 است.

مرکز دوایر روی محور ox بوده و با رسم شکل دیده می شود که دوایر متداخلند.

بنابراین کمترین فاصله بین نقاط دو دایره برابر 2 و شعاع کوچکترین دایره ای که بر هر دو دایره مماس شود 1 است.