رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تجزیه کسر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر تساوی زیر برقرار باشد مقدار a+b+c چیست؟

                      (3x2-6x+2)/(x3-3x2+2x)=a/x + b/(x-1) + c/(x-2)


اگر از سه کسر طرف دوم مخرج مشترک بگیریم. مخرج آن معادل مخرج کسر طرف اول شده و صورت آن براب است با

                                                  (a(x-1)(x-2)+bx(x-2)+cx(x-1

و یا
                                                 (a(x2-3x+2)+b(x2-2x)+c(x2-x

و یا
                                                  x2(a+b+c)+x(-3a-2b-c)+2a

و با مقایسه این عبارت با صورت کسر اول داریم

                                              a+b+c=3 , 3a+2b+c=6 , a=1