رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
مجانب تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

مجانب های مایل ((root((x3+4x2)/(x+2 در نقطه (A(a,b متقاطعند. این نقطه را بیابید.


تابع مزبور را به شکل زیر با تقسیم صورت بر مخرج بازنویسی می کنیم

                                               ((y = root(x2+2x - 4 + 8/(x+2

و یا
                                              ((y = root((x+1)2 - 5 + 8/(x+2

حد تابع فوق وقتی x به بی نهایت میل کند برابر است با


                                       |lim y = lim root(x+1)2 = lim |x+1  

بنابراین مجانبهای مایل این تابع عبارتند از

                                     y = +-(x+1) --> y = x+1 , y = - x -1

و نقطه تقاطع این دو خط برابر است با

                                           x+1= - x -1 --> x = -1 --> y = 0