رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال معین تابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ آذر ۱۳۸٩
 

حاصل انتگرال معین تابع کسری  x|/x| یعنی   x|/x).dx|)$  در فاصله  2 - تا 1 را به دست آورید.

(علامت $ به جای علامت انتگرال به کار رفته است.)


معادل |x| را در دو بازه x های منفی و x های مثبت نوشته و انتگرال را به دو قسمت می کنیم :


اولی  x/x).dx = - $ dx = - x -) $  در بازه [2,0 -] که برابر  2 -  می شود.

و دومی   x/x).dx = $ dx = x ) $ در بازه [0,1]  که برابر  1 می شود.

بنابراین انتگرال کل برابر 1 - است.