رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
مشتق تابع ترکیبی (y = f(u
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳۸٩
 

اگر (g(x) = f(-10x  و  g '(0) = a باشد مقدار (f '(0  را به دست آورید.


نکته : مشتق تابع (y = f(u  برابر است با                  (y ' = u '.f '(u

بنابراین از دو طرف رابطه (g(x) = f(-10x مشتق می گیریم :
                                                              (g '(x) = - 10f '(-10x

و با جایگذاری  x = 0  داریم :
                                                                  (g '(0) = - 10f '(0

بنابراین :                                                           f '(0) = - a/10