رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
سوال احتمال خانم نوشین - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

احتمال اینکه فرد A تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود  0.6 بوده و احتمال اینکه فرد B تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود 0.7 است. احتمال اینکه تا 20 سال آینده حداقل یکی از این دو نفر به بیماری قلبی مبتلا نشوند چقدر است؟


 
 
استقرای ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

در اثبات نامساوی c1 + 2 + ... + n < (1/8)(2n + 1)2 ; n >=1 با کمک استقرای ریاضی کدام رابطه بدیهی زیر به کار می رود؟

   c4k2+12k+9=(2k+3)2 ; 4(k2+3k+2)<(2k+3)2 ; k+1<2k+3 ; k+1<2k  


 
 
احتمال در فضای سه بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
 

اگر x و y و z هر سه در فاصله بسته 0 تا 2 باشند احتمال آنکه x + y + z در فاصله بسته 0  تا 1 باشد چقدر است؟


 
 
احتمال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

بنا بر آمار به دست آمده معلوم شده است برای آنکه یک شخص از جنس مذکر بین سی امین و سی و یکمین سالروز تولد خود بمیرد احتمال حدود 0.007 وجود دارد. یکی از شرکتهای بیمه مردان را در برابر دریافت حق بیمه 6000 تومان به مبلغ 500000 تومان بیمه عمر می کند که تا یک سال پس از سی امین سالروز تولد آنان اعتبار دارد. هر گاه این شرکت بیمه به فروش 1000 بیمه نامه از این گونه توفیق یابد چه مبلغ سود می تواند امیدوار باشد که به دست آورد؟


 
 
ترکیبات در عدد زوج هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

با ارقام 0 و 0 و 0 و 0 و 3 و 3 و 3 و 3 چند عدد زوج 8 رقمی می توان نوشت؟


 
 
احتمال در اجتماع و اشتراک مجموعه ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر P(A - B) = 1/4 و P(B - A) = 3/4 باشد (P(A^B چیست؟
(علامت ^ به جای علامت اشتراک به کار رفته است)


 
 
ترکیبات در نوشتن عدد هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳٩٠
 

با اعداد 2 و 2 و 2 و 0 و 0 و 1 و 4 و 3 چند عدد هشت رقمی می توان نوشت؟


 
 
احتمال پنج مهره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

پنج مهره با شماره های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 را در ظرفی ریخته ایم. 3 مهره به تصادف از ظرف بیرون می آوریم. با کدام احتمال مجموع شماره های آن 3 مهره زوج است؟


 
 
احتمال در پرتاب سه تاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

دو تاس سفید و یک تاس قرمز را پرتاب می کنیم. احتمال آنکه عدد تاس قرمز کوچکتر از تاسهای سفید باشد چیست؟


 
 
احتمال دختر و پسر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

خانواده های A و B هر کدام دارای سه فرزند هستند. احتمال آنکه تعداد دختران خانواده A از تعداد دختران خانواده B بیشتر باشد چقدر است؟


 
 
احتمال پرتاب سه تاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

در پرتاب سه تاس احتمال آنکه حداقل یکبار شش ظاهر شود چیست؟


 
 
احتمال در فضای سه بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

نقطه ای از محدوده  3x+y+4z<12 با شرط x,y,z>0  انتخاب می کنیم. احتمال آنکه z<1 باشد چیست؟


 
 
احتمال در پرتاپ سکه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

سکه سالمی را افراد A و B و C به ترتیب پرتاب می کنند. اولین شخصی که شیر ظاهر کند برنده است. احتمال آنکه A برنده شود چند برابر آن است که B یا C برنده شوند؟


 
 
احتمال و ترکیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

بر روی هر یک از چند کارت یکسان اعداد سه رقمی حاصل از جایگشت ترکیبات مجموعه اعداد {2,4,5,6,7} را نوشته و به تصادف یک کارت از بین آنها بیرون می آوریم. با کدام احتمال دو رقم از این کارتها فرد می باشند؟


 
 
اصل لانه کبوتر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

در یک کلاس 54 نفری دست کم چند نفر دارای ماه تولد یکسان هستند؟


 
 
متغیر تصادفی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

در پرتاپ دو تاس با هم اگر متغیر تصادفی x برابر مجموع دو عدد ظاهر شده با تابع احتمال زیر باشد a را بیابید.

                                                            P(X=x) = a - |x -7|/36


 
 
ترکیبات عدد چهار رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

چند عدد چهار رقمی با ارقام 1 و 2 و 3 و 4 وجود دارد که در آنها هر یک از رقمهای 2 و 4 حداقل یکبار ظاهر شوند؟


 
 
احتمال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

سه جعبه داریم که درون هر یک دو مهره است. در جعبه اول هر دو مهره آبی و در جعبه دوم هر دو مهره قرمز و در جعبه سوم یک مهره قرمز و یک مهره آبی است. یکی از این سه جعبه را به تصادف انتخاب می کنیم و از درون آن یک مهره را یه تصادف بیرون می آوریم. هرگاه این مهره قرمز باشد احتمال اینکه مهره دیگر درون این جعبه آبی باشد چقدر است؟


 
 
اصل لانه کبوتر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۸ آبان ۱۳۸٩
 

جامه دانی را در اتاقی بسیار تاریک گذاشته ایم. می دانیم که در آن 12 لنگه جوراب سیاه و 2 لنگه جوراب قهوه ای و 6 لنگه جوراب سبز و 6 لنگه جوراب آبی وجود دارد. چند لنگه جوراب برداریم تا مطمئن شویم که حداقل یک جفت جوراب از یک رنگ را در اختیار داریم؟


 
 
احتمال و لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳۸٩
 

عدد سه رقمی n به تصادف انتخاب می شود. هرگاه قبول شود که همه انتخابها احتمال برابر دارند احتمال اینکه log2 n عدد صحیح باشد چقدر است؟


 
 
احتمال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

بنا بر آمار به دست آمده معلوم شده است برای آنکه یک شخص از جنس مذکر بین سی امین و سی و یکمین سالروز تولد خود بمیرد احتمال حدود 0.007 وجود دارد. یکی از شرکتهای بیمه مردان را در برابر دریافت حق بیمه 6000 تومان به مبلغ 500000 تومان بیمه عمر می کند که تا یک سال پس از سی امین سالروز تولد آنان اعتبار دارد. هر گاه این شرکت بیمه به فروش 1000 بیمه نامه از این گونه توفیق یابد چه مبلغ سود می تواند امیدوار باشد که به دست آورد؟


 
 
احتمال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

به طور متوسط 5 مرد از هر 100 مرد و 25 زن از هر 10000 زن کوررنگ هستند. در جامعه ای که عده مردان و زنان آن برابر فرض شده است یک فرد کوررنگ به تصادف انتخاب می شود. احتمال اینکه این شخص مرد باشد چقدر است؟