رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ضرب داخلی و خارجی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

اگر بردارهای V1 و V2 بر یکدیگر عمود باشند و داشته باشیم V1*V2 = (-6,3,1)c و V1 = (1,1,3)c بردار V2 را بیابید.


 
 
ضرب برداری و مساحت مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳٩٠
 

صفحه  x + 2y + 3z = 6  محورهای مختصات را در A و B و C  قطع می کند. مساحت مثلث ABC را بیابید.


 
 
مساحت مستطیل تبدیل یافته
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

اگر یک تبدیل f : R2 --> R2 با ماتریس c|2  1|c مستطیل c|0  4  4  0|c را
                                                  c|3  3 -1 -1|                |1 -1|c

به متوازی الاضلاع تبدیل کند مساحت متوازی الاضلاع را بیابید.


 
 
ضرب خارجی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٠
 

اگر خط CD  موازی AB باشد و نقطه M از C به D حرکت کند بردار ضرب خارجی AB*AM از لحاظ طول و جهت چگونه تغییر می کند؟


 
 
ضرب داخلی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۳ مهر ۱۳٩٠
 

اگر بردارهای v1 + v2  و  v1 - v2  هر دو بر بردار v2  عمود باشند و هر سه بردار هم صفحه باشند و  v1| = 4|  و  v2| = 3|  باشد. حاصلضرب داخلی  (v1 - v2).(v1 + v2)  چیست؟


 
 
مجموع و تفاضل بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر بردار V1 برابر V1=2i+3j+k و بردار V2 برابر V2= i - j+k باشد.

مقدار کسر |V1 -2V2| / |V1+2v2| را بیابید.


 
 
تصویر قائم بردار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

تصویر قائم بردار (a=(0,-3,6 روی امتداد بردار (b=(2,-1,-2 چیست؟


 
 
جمع و ضرب بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

سه بردار متوالی a و b و c به طولهای 3 و 5 و 6 یک مثلث را می سازند. حاصلضرب داخلی دو بردار a و b چیست؟


 
 
ضرب خارجی بردارها و محاسبه دترمینان ماتریس سه در سه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳۸٩
 

اول محاسبه دترمینان ماتریس دو در دو

فرض کنید سطر اول ماتریس اعداد a  b و سطر دوم آن c  d باشد.

طبق تعریف دترمینان این ماتریس برابر حاصلضرب اعضای قطر اصلی منهای حاصلضرب اعضای قطر فرعی است.

یعنی                                                                       ad - bc 


 
 
ضرب خارجی بردار و مساحت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٤ اسفند ۱۳۸٩
 

دو بردار a و b به اندازه های 3 و 4 با یکدیگر زاویه 30 درجه می سازند. مساحت مثلثی که بر روی بردارهای a - 2b و 3a+2b تولید می شود چیست؟


 
 
ضرب خارجی بردار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٤ اسفند ۱۳۸٩
 

بردار عمود بر دو بردار  a = i+j و b = i - k را بیابید.


 
 
کسینوسهای هادی بردار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩
 

کسینوسهای هادی بردار (3,0,4) را به دست آورید.


 
 
ضرب داخلی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩
 

در مثلث متساوی الاضلاع ABC به ضلع 2 واحد اگر ارتفاع AH را رسم کنیم حاصل نهایی رابطه برداری زیر را به دست آورید.

                                                            AH.AH+AH.AB+AH.AC


 
 
قرینه بردار نسبت به برداری دیگر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩
 

قرینه بردار a= j+3k نسبت به راستای بردار b= i - k را بیابید.


 
 
تصویر بردار در امتداد بردار دیگر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

تصویر قائم بردار (a=(0,-3,6 روی امتداد بردار (b=(2,-1,-2 را به دست آورید.


 
 
ضرب داخلی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر اندازه های دو ضلع متوازی الاضلاعی   a=3.root2 (سه رادیکال دو) و b=2.root3 باشد. مجموع مربعات دو قطر را بیابید.


 
 
مجموع و تفاضل بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر بردار V1 برابر V1=2i+3j+k و بردار V2 برابر V2= i - j+k باشد.

مقدار کسر |V1 -2V2| / |V1+2v2| را بیابید.


 
 
مختصات نقطه در فضا
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
 

نقاط (A=(1,2,3 و (B=(4,6,-3 مفروض اند. طول تصویر پاره خط AB روی صفحه xoy چقدر است؟


 
 
حجم متوازی السطوح و ضرب مختلط سه بردار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳۸٩
 

اگر a و b و c سه بردار غیر صفر و غیر واقع در یک صفحه باشند مقدار کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟

                                       a.(c*b)  ,  a.(b*c)  ,  b.(a*c)  ,  (a*c).b


 
 
ضرب داخلی (اسکالر- نقطه ای) - ضرب خارجی بردار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳۸٩
 

بردار A و بردار یکه n در فضا مفروضند. ثابت کنید همواره تساوی زیر برقرار است :
                                                       A = (A.n)*n + (n*A)*n