رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
حد سری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت زیر را بیابید.

                      c(1/2 + 1/4) + (1/4 + 1/16) + (1/8 + 1/64) + ...c


 
 
تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

در تصاعد هندسی a , a/3 , a/9 , ...x  رابطه بین S3 و S6 را بیابید.


 
 
سری و تصاعد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

حد مجموع سری نامتناهی زیر را بیابید.

                            S = (9 + 1/2) + (6 + 1/4) + (4 + 1/8) + ... x


 
 
همگرایی یا واگرایی دنباله
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

جمله عمومی دنباله ای به صورت زیر است. آیا دنباله همگراست؟ به چه عددی؟

                                                   an = root2.root42.root82...2

(توجه کنید که منظور از rootnA ریشه n ام A است)


 
 
تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در یک تصاعد هندسی نزولی نامحدود جمله اول برابر نصف مجموع جملات بعدی است. جمله اول چند برابر جمله سوم است؟


 
 
تصاعد هندسی و عبارت جبری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

 حاصل  (x+x2+...+x8)(1- x+x2 -...+x8 +١)  به ازای  x=root2  چیست؟


 
 
قدر نسبت تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در یک تصاعد حسابی جملات اول و نهم و چهل و نهم به ترتیب جملات متوالی از یک تصاعد هندسی اند. قدر نسبت تصاعد هندسی چیست؟ 
 
تصاعد عددی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در یک تصاعد حسابی  S5=60 و  S4=54  است.قدر نسبت تصاعد چیست؟

 


 
 
تصاعد حسابی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

کدام جمله از تصاعد حسابی زیر برابر صفر است؟

                                   ... c            -104 , -91 , -78 
 
تصاعد عددی و معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در تصاعد های عددی زیر چند جمله مساوی و کوچکتر از 50 وجود دارد؟

                                                 ... 3,7,11   ... 4,7,10 


 
 
معادله درجه دوم و تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اگر 'x و "x  ریشه های معادله  x2+2(m+1)x+2m-1= 0  باشند به ازای کدام مقدار m  سه عدد 'x  و m  و "x  جمله های متوالی یک تصاعد هندسی هستند؟


 
 
حد سری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

حد سری متشکل از کسرهای زیر چیست؟

                                                      ... + 1/8 - 1/4 + 1/2 - 1

 


 
 
تصاعد عددی ( حسابی )
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

اندازه های زاویه های داخلی یک چند ضلعی محدب تصاعد حسابی می سازند. هرگاه کوچکترین زاویه به اندازه 100 درجه و بزرگترین زاویه به اندازه 140 درجه باشد تعداد ضلع های چند ضلعی را محاسبه کنید.