رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
محاسبه حد و تعریف مشتق - مثال سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل می کند را با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

                                                   lim (rtm(1+ax) - rtn(1+bx))/x

(منظور از rtmA ریشه مرتبه m از A است)


 
 
محاسبه حد و تعریف مشتق - مثال دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل می کند را با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

                                                 lim (rtm(1+ax).rtn(1+bx) -1)/x


 
 
محاسبه حد و تعریف مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل می کند را با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

                                                               lim (rt10(1+x) -1)/x

(منظور از rt10(1+x)c جذر با ریشه دهم c(1+x)c است)


 
 
رفع ابهام حد تابع رادیکالی و کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به یک میل کند را بیابید.

       lim (rt(x+1)+rt(x2-1)-rt(x3+1))/(rt(x-1)+rt(x2+1)-rt(x4+1))c


 
 
رفع ابهام حد تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند را بیابید.

                                     f(x) = x(rt(x2 + 2x) - 2rt(x2 + x) + x)c


 
 
سوال حد خانم جاوید - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند

                                                           lim (1 + a/(x+b))cx+d


 
 
حد و قضیه فشردگی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢ آبان ۱۳٩٠
 

حد زیر  وقتی x به صفر مثبت میل کند را بیابید.

                                                                        lim (x/a)[b/x]c


 
 
حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩٠
 

حد زیر را وقتی  x به مثبت بی نهایت میل کند بیابید.

                                             ((lim (sin(root(x + 1)) - sin(rootx


 
 
مجانب تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩٠
 

مجانبهای نمودار تابع (f(x) = x + arccos(1/x  را بیابید.


 
 
محاسبه حد با تعریف مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٠
 

حد  (lim (xa -1)/(x -1 وقتی x به یک میل کند را با استفاده از تعریف مشتق یافته
و سپس حد (lim (xa/b -1)/(xc/d -1 را وقتی x به یک میل می کند را بیابید.


 
 
محاسبه حد با استفاده از تعریف مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ مهر ۱۳٩٠
 

حد زیر وقتی x به صفر میل کند را به دست آورید.    lim ((1 + x)10 -1)/x


 
 
حد تابع رادیکالی کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩٠
 

حد زیر را وقتی x به صفر میل کند را بیابید.

                  A = lim ((root(1 + x2) + x)n - (root(1 + x2) - x)n)/x


 
 
حد تانژانت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩٠
 

حد زیر را وقتی x به pi/4 میل کند را بیابید.

                                                      (A = lim tan2x.tan(pi/4 - x


 
 
حد تانژانت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۳ مهر ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به یک میل کند را بیابید.

                                                                (lim (1 - x)tan(pi.x/2


 
 
حد تابع رادیکالی مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
 

حد تابع زیر وقتی x به صفر میل کند را بیابید.

                                           lim (root(cosx) - root3(cosx))/sin2x

(منظور از root3A ریشه سوم A است)


 
 
حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه دو حد زیر وقتی x به صفر میل کند

                          lim (1 - cosx)/x2     ;    lim (1 - root(cosx))/x2


 
 
حد تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد تابع رایکالی و کسری زیر وقتی x به صفر میل کند.

                                      (lim (root3(x+1) - 1)/(root4(x+1) - 1

(منظور از root4A ریشه چهارم A می باشد)


 
 
قاعده هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٩
 

حد کسر  (x - sinx)/(1 - cosx)  را وقتی x به سمت صفر میل می کند محاسبه کنید.


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

حد عبارت زیر را وقتی x به 0 میل کند را اثبات کنید.

                                                            lim (ax -1) / x = Lna


 
 
تعریف حد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
 

تابع f برای x های بزرگتر از یک به صورت (f(x) = (4x2-1)/(2x -1 و برای x های کوچکترمساوی یک به صورت f(x) = 5x -2 تعریف شده است.

اگر c0 < |x -1| < d آنگاه فاصله (f(x از عدد 3 کمتر از 0.01 باشد بزرگترین مقدار d چیست؟


 
 
رفع ابهام تابع مثلثاتی با قاعده هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
 

حد تابع کسری زیر وقتی x به صفر میل کند چیست؟

                         ((y = (root(cos2x) - root(cos4x))/(1 - root(cosx


 
 
مجانب تابع لگاریتمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

تابع (log rootx/(x -1  چند مجانب دارد.


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد (lim (2 - rootx).tan(pi.x/8 وقتی x به 4 میل کند.


 
 
تعریف حد و همسایگی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

در تابع کسری با ضابطه (f(x) = (x2+2x - 8)/(3x - 6 وقتی  x -2|<d| است مقادیر (f(x در فاصله 1.88 تا 2.12 قرار می گیرند. بزرگترین مقدار d چیست؟


 
 
حد تابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

حد تابع  lim |sinx|/x  را وقتی x به صفر منفی میل کند بیابید.


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد تابع lim (x/(x -1))x وقتی x به بینهایت میل کند.


 
 
مجانب تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

مجانب های مایل ((root((x3+4x2)/(x+2 در نقطه (A(a,b متقاطعند. این نقطه را بیابید.


 
 
حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

حد کسر lim (x+tanx - sin2x)/(x+sinx)3 وقتی x به 0 میل کند چیست؟


 
 
رفع ابهام تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
 

حد کسر lim (9x2 - sin23x)/(x.tanx)2 وقتی x به 0 میل می کند را بیابید.


 
 
انتگرال معین و حد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  F(X) = $ (1+tan2t).dt/tan3t در فاصله pi/4 تا x باشد. آنگاه (lim F(x وقتی x به pi/2 منفی میل کند را بیابید.


 
 
حد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر تابع f در نقطه x=1 حد داشته باشد و  lim (2f(x) -1)/(f(x)+1) = 5 وقتی x به 1 میل کند باشد آنگاه (lim f(x وقتی x به 1 میل کند را بیابید.


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد ((lim |cos(pi.x)|/(1- root(2x وقتی x به 1/2 مثبت میل کند.


 
 
حد تابع نمایی 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد  lim xx  وقتی x به صفرمثبت میل کند.


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد  lim xa/ex  وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند.


 
 
حد سری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  Sn = Z p/n2 (عددp از 1 تا n) باشد آنگاه  lim Sn وقتی n به مثبت بی نهایت میل کند چیست؟
(از Z به جای علامت زیگما استفاده شده است)


 
 
حد تانژانت نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به pi/4 میل کند.

                                                                  A= (tanx)tan2x


 
 
حد تابع لگاریتمی و نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد کسر زیر وقتی x به 0 میل کند

                                                (A= lim (log(1+x)) / (10x -1


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به مثبت بی نهایت میل کند

                                   lim ((x+1)/(x -2))2x-1


 
 
حد تابع نمایی و رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به صفر میل کند

                                                    (lim (2x -1)/(root(1+x) -1  


 
 
حد تقسیم تابع رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به 1 میل کند

                                                   (lim (root5x -1) / (root3x -1
منظور از root5x ریشه 5 ام x است.


 
 
حد تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

حد (lim (xr -1)/(x -1 وقتی x به یک میل کند را یافته و از آن

حد lim ((x+1)r -1)/x  وقتی x به صفر میل کند را بیابید.


 
 
حد تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

حد عبارت زیر را وقتی x به 0 میل کند را اثبات کنید.

                                                            lim (ax -1) / x = Lna


 
 
حد و لگاریتم طبیعی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
 

حد عبارت زیر را وقتی x به 0 میل کند را اثبات کنید.

                                                  lim loga(1+x) / x = logae


 
 
جواب سوال محمد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

1- حد ex وقتی x به سمت مثبت بی نهایت میل می کند چیست ؟


2- حد کسر (ex + e-3x)/(ex - e-3x)  وقتی x به سمت مثبت بی نهایت میل می کند چیست ؟


 
 
مجانب مایل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

کدام تابع مجانب مایل ندارد ؟


(y1= x+ 1/x  ,  y2= x+root(x)  ,  y3= x2/(x+1)  ,  y4= x+root(x2+1


 
 
مجانب افقی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

مجانب منحنی نمایش تابع f با ضابطه ((y = (x2+1).tan(1/(x2+2 را وقتی x به سمت بی نهایت میل می کند بیابید.


 
 
حد و رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

حد عبارت رادیکالی ((x2(root(x4+x+1) - root(x4+x+5  را وقتی x به سمت بی نهایت میل می کند به دست آورید.


 
 
حد و رفع ابهام ضرب صفر در بی نهایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

حد تابع  f(x) = (x - pi/2).tanx  وقتی  x-->pi/2  را بیابید.


 
 
حد و هم ارزی رادیکال در بی نهایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

حد کسر رادیکالی  (root(x2+2x)+x) / (root3(x3 - x)+x+1) وقتی x به سمت مثبت بی نهایت میل کند را به دست آورید.


توجه : منظور از (root3(x3 - x جذر (رادیکال) ریشه سوم x3 - x است.


 
 
تعریف حد در بینهایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

در اثبات  lim (2x+5)/(3x - 6) = 2/3 وقتی x به سمت مثبت بی نهایت میل می کند به ازای  b= 0.04 کوچکترین مقادیر x کدام است ؟


 
 
رفع ابهام حد تابع جبری بدون هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳۸٩
 

حد تابع کسری رادیکالی زیر را وقتی  x-->1  حساب کنید.


                                 (root3(x -1) +x2 -1) / (root3(x2 -1) +x3 -1)  

توجه : منظور از (root3(x -1 جذر (رادیکال) ریشه سوم x -1 است.


 
 
رفع ابهام حد تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳۸٩
 

حد عبارت کسری (arccos(rootx) / root(1- x2  وقتی  -x-->1  را به دست آورید.


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

حد تابع رادیکالی و کسری زیر را وقتی  x-->0 حساب کنید.

                                        f(x) = (root(cosx) - root(cos2x)) / x2


 
 
حد و توابع هم ارز مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

حد تابع کسری زیر وقتی  x-->0 را به دست آورید.

                                    f(x) = tanx.sin2x.sin3x...sinnx/nxn-1.sinx


 
 
توابع هم ارز در حد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

به ازای کدام مقدار m و n دو تابع  f(x)=sin2x  و  g(x)=mxn  وقتی  x-->0  هم ارزند ؟


 
 
حد ضرب توابع کراندار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

تابع f تابعی است حقیقی با دامنه R و f|=<2 | که در هیچ نقطه ای دارای حد نیست .

تابع  (x2 -1)f(x)  دقیقا" در چند نقطه دارای حدی حقیقی است ؟


 
 
حد توابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

در تابع [y = [3x]+2[x] - [x2  اگر  x-->2  حد راست چقدر از حد چپ بیشتر است ؟


 
 
حد توابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

مجموع حد چپ و حد راست تابع  y=|x2-1|/(x-1) + x+1  وقتی x-->1 کدام است ؟


 
 
تعریف حد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

در تابع (f(x اگر x>1 داریم (f(x) = (4x2 -1)/(2x -1

و اگر x=<1 داریم  f(x) = 5x -2

اگر  x -1|<d |>٠ آنگاه فاصله (f(x از عدد 3 کمتر از 0.01 باشد بزرگترین مقدار d چیست ؟


 
 
قاعده هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٩
 

حد کسر  (x - sinx)/(1 - cosx)  را وقتی x به سمت صفر میل می کند محاسبه کنید.


 
 
حد و پیوستگی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٩
 

تابع  (f(x در x = 0 به صورت  f(x) = 0  و در x # 0  به صورت تابع کسری  f(x) = |x|/x تعریف شده است.

پیوستگی این تابع در نقطه صفر را بررسی کنید.


 
 
محاسبه حد سری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱ آذر ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد (lim) کسر زیر وقتی که x به سمت 1 میل کند :

     (xk - n) / (x -1سیگما)     (وقتی که k از 1 تا n تغییر می کند)