رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادله صفحه با دو خط معلوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

معادله صفحه ای را بیابید که شامل دو خط زیر باشد.

                                                x/2 = y = z  ;  (x+1)/2 = y = z


 
 
معادله عمود مشترک دو خط
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

معادله عمود مشترک دو خط زیر را بیابید.

                              y = 5 , x + z = 2    ;    y = -1 , 2x + 3z = 5


 
 
ضرب برداری و مساحت مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳٩٠
 

صفحه  x + 2y + 3z = 6  محورهای مختصات را در A و B و C  قطع می کند. مساحت مثلث ABC را بیابید.


 
 
معادله صفحه موازی یکی از محورها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ مهر ۱۳٩٠
 

معادله صفحه گذرنده از دو نقطه (A = (2,3,-1 و (B = (0,1,1 و موازی محور x ها چیست؟


 
 
خط تقاطع دو صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٠
 

تقاطع دو صفحه  3x + y + 2z = 1  و  x - 2y - 4z = 2  با کدام محور مختصات موازی یا عمود است؟


 
 
صفحات موازی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٠
 

کدام صفحه زیر فاصله اش از صفحه  x + 2y + z = 11  دو برابر فاصله اش از صفحه  x + 2y + z = 6 است؟

                                 x + 2y + z = 16   ;   3x + 6y + 3z = 10
و      
                               3x + 6y + 3z = 23   ;   3x + 6y + 3z = 5


 
 
خط و صفحه عمود بر هم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

از نقطه A(2,-1,1)c صفحه ای بر خط d به معادله x =1, y+z = 2 عمود شده است. مختصات پای قائم چیست؟


 
 
فاصله خط و منحنی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نقطه (M(x1,y1  روی منحنی  y = - x2 -1 و نقطه (N(x2,y2  روی خط  y = x+1  قرار دارند. کمترین فاصله MN چیست؟


 
 
تعیین فاصله دو خط متنافر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

اندازه عمود مشترک دو خط  زیر را به دست آورید.

                                       (x = 0 , y = 5)  ,  (z = 0 , x/3 = y/4)


 
 
تعیین معادله صفحه با سه نقطه واقع بر آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳۸٩
 

نقطه های (A(2,0,0) , B(5,3,0) , C(0,1,1) , D(-2,-4,1 راسهای چهار وجهی ABCD هستند.

معادله صفحات وجه های این چهار وجهی را بنویسید.


 
 
معادله عمود مشترک دو خط متنافر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ٦ دی ۱۳۸٩
 

معادله عمود مشترک دو خط  (x = 1 , z = 0) و (x = 0 , y = 2) را بیابید.


 
 
فصل مشترک دو صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٦ دی ۱۳۸٩
 

 فاصله نقطه (A=(1,1,2 از فصل مشترک دو صفحه به معادلات  x+2y= 0  و  2x - y = 0 چیست ؟


 
 
تقاطع خط و صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٦ دی ۱۳۸٩
 

اگر نقطه تقاطع صفحه  x + y + z = 1  با خط  x/2 = y/2 = (z-1)/4  نقطه (A=(a,b,c  باشد حاصل 2a + b + c چیست؟


 
 
قرینه نقطه نسبت به صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٦ دی ۱۳۸٩
 

قرینه نقطه  (0,1,1)  نسبت به صفحه  2x + y + z + 4 = 0  چیست؟


 
 
قرینه صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٦ دی ۱۳۸٩
 

قرینه صفحه  x - y + z - 2 = 0   نسبت به صفحه  xoy  را به دست آورید.


 
 
فاصله نقطه از صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٦ دی ۱۳۸٩
 

فاصله نقطه  (A = (2,-1,2  از صفحه  x + y = 0  چه مقدار است؟


 
 
فصل مشترک دو صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ٥ دی ۱۳۸٩
 

معادله فصل مشترک دو صفحه  2x + 3y + 4z + 5 = 0 

و      x + y + z + 1 = 0  را به دست آورید.


 
 
معادله صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٥ دی ۱۳۸٩
 

صفحه عمود منصف پاره خط واصل بین دو نقطه  (1,2,0) و ( 6 , 2- , 5 ) محور x ها را با چه طولی قطع می کند؟


 
 
فاصله دو خط موازی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٥ دی ۱۳۸٩
 

فاصله دو خط  (x + y = 1 , z = 1) و (x + y = 3 , z = 3) را به دست آورید.


 
 
فاصله نقطه از خط
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳۸٩
 

اگر فاصله نقطه (A (1,2,3 از خط  (x = a , y = 6)  برابر 5 باشد مقدار a را به دست آورید.


 
 
وضعیت نسبی دو خط
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳۸٩
 

دو خط به معادلات     x - 1)/2 = (y - 4)/3 = z/-1 )   و 

 (x = t , y = t + 2 , z = - 2t - 1) نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟


 
 
معادله خط راست
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳۸٩
 

معادله خطوطی که از نقطه (A(3,2,1 می گذرند و با دو محور x و y زاویه 60 درجه می سازند چیست؟