رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت زیر را بیابید.

                                       (logn2 + logn3/2 + ... + lognn/(n -1


 
 
دامنه تابع لگاریتمی کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

دامنه تابع زیر را بیابید.  (y = logx-1(x2-1) / logx-1(x+1


 
 
مجانب تابع لگاریتمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

تابع (log rootx/(x -1  چند مجانب دارد.


 
 
معادله لگاریتمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

لگاریتم عددی از لگاریتم عکس مجذور آن عدد در پایه 9 به اندازه 4.5 واحد بیشتر است. آن عدد را بیابید.


 
 
مشتق تابع نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳۸٩
 

مشتق تابع  y = xx را محاسبه کنید.


 
 
فرمولهای مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳۸٩
 

مشتق تابع  y = uv را محاسبه کنید.


 
 
حد تابع لگاریتمی و نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد کسر زیر وقتی x به 0 میل کند

                                                (A= lim (log(1+x)) / (10x -1


 
 
دامنه تابع لگاریتمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

دامنه تابع رایکالی لگاریتمی ((f(x) = root(log((5x-x2)/4 چیست؟


 
 
مشتق و مسائل بهینه سازی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢٥ دی ۱۳۸٩
 

اگر x.y=10 باشد ماکزیمم  logx.logy را به دست آورید.


 
 
نامعادلات لگاریتمی و نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ دی ۱۳۸٩
 

مجموعه جواب  log1/9 (x-1)/3 < log1/2 2 چیست ؟


 
 
معادلات لگاریتمی و نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ دی ۱۳۸٩
 

اگر  logx3 + logx(2x+9) = 2 باشد مقدار  log9 x  چیست ؟


 
 
لگاریتم و مثلثات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

اگر   x < pi >٠ و  log2 cos(x/2) = a  باشد مقدار (log2 (1+cosx  چیست ؟


 
 
لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

حاصل عبارت زیر را به دست آورید.


                          ((A = log (1/2) + log (2/3) + ... + log (n/(n+1


 
 
لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

حاصل  A= log5(root125)3  چیست ؟


 
 
مشتق انتگرال معین
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٩
 

در تابع انتگرال معین    F(x) = $ Lnx.dx   از فاصله  1 تا  x2 + 1   مقدار    (F'(2 چقدر است؟

(علامت $ به جای علامت انتگرال به کار رفته است)


 
 
انتگرال لگاریتم طبیعی با روش جزء به جزء
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه انتگرال    A = $ Lnx.dx 


 
 
انتگرال نامعین لگاریتم طبیعی با روش تغییر متغیر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه انتگرال تابع کسری    A = $ Ln2x.dx /

( از علامت $ به جای علامت انتگرال استفاده شده است)


 
 
احتمال و لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳۸٩
 

عدد سه رقمی n به تصادف انتخاب می شود. هرگاه قبول شود که همه انتخابها احتمال برابر دارند احتمال اینکه log2 n عدد صحیح باشد چقدر است؟