رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
محاسبه دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

حاصل جمع دو دترمینان زیر را بیابید.

و                                         c|a    b-c   d-c|      |2a    c-b   c-d|c
و                                         c|b     c       0|  +  |-b      -c      0|c
و                                         c|-b    c      2d|      |b       -c   -2d|c


 
 
ماتریس ترانهاده و دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

در ماتریس  A = |1  m  2|c به ازای کدام مقادیر m حاصل دترمینان c|At.A|c برابر صفر است؟
               c|0  3   5|c


 
 
ماتریس ترانهاده و دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

در ماتریس  A = |1  m  2|c به ازای کدام مقادیر m حاصل دترمینان c|At.A|c برابر صفر است؟
               c|0  3   5|c


 
 
خواص جمع و ضرب ماتریسها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

در ماتریسها  A = B + C است. حاصل  A2 + B2 - AB - BA چیست؟


 
 
ماتریس وارون
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

و              c|1 -1  3|c
در ماتریس  A = |0  2  4|c عنصر واقع در سطر دوم ستون اول ماتریس  A-1  چیست؟
و              c|-2 3  4|c


 
 
مساحت مستطیل تبدیل یافته
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

اگر یک تبدیل f : R2 --> R2 با ماتریس c|2  1|c مستطیل c|0  4  4  0|c را
                                                  c|3  3 -1 -1|                |1 -1|c

به متوازی الاضلاع تبدیل کند مساحت متوازی الاضلاع را بیابید.


 
 
دترمینان ماتریس مربعی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

اگر  c|A-1| = k  و  A یک ماتریس n در n باشد آنگاه  c|nA|c  چیست؟


 
 
قواعد دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳ مهر ۱۳٩٠
 

اگر       c|1   a   ab|c  و      c|1   a   ab|c   باشد. نسبت k1 و k2 چیست؟
و   c|1   b   ab| = k2     |1   b   ab| = k1
و         c|0 a+b ab|            |1  a+b  0|c

 


 
 
معادلات ماتریسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

سه صفحه با معادلات ماتریسی زیر داده شده اند. فصل مشترک دو به دو این صفحات چگونه اند؟

و                                                             c|2   1   1|  | x |   | 3 |c
و                                                             c|1  -1  -2| | y |= | 7 |c
و                                                             c|5  -2   0|  | z |   | 4 |c


 
 
خواص دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر a+b+c = - 5 باشد حاصل دترمینان زیر چیست؟

                                                                 c| a      b     c+2|c
 و                                                               c| a    b+2     c  |c
 و                                                               c|a+2    b      c  |c   


 
 
رابطه پادمتقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

رابطه R روی مجموعه {1,2,3,4} نوشته شده و انعکاسی نیست و پادمتقارن است. این رابطه حداکثر چند عضو دارد؟


 
 
رابطه پادمتقارن و انعکاسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

چند رابطه پادمتقارن و انعکاسی روی مجموعه {1,2,3} می توان نوشت به شرط آنکه شامل عضو (1,2) نباشد.


 
 
ماتریس مجاورت گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر A ماتریس مجاورت گراف G از مرتبه 4 باشد. حاصلضرب درایه قطری ماتریس A2 کدام عدد زیر نمی تواند باشد؟

                                                            3  ,  12   ,   18   ,   36


 
 
ماتریس مجاورت گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

تعداد رابطه های روی مجموعه {A={a,b,c,d با ویژگیهای بازتابی و متقارن شامل (a,b) و (a,c) چند تاست؟


 
 
ماتریس متقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر A و B دو ماتریس متقارن وارون پذیر باشند و AB = BA باشد. ثابت کنید ترانهاده A-1B با خودش معادل است.


 
 
دترمینان ماتریس همسازه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر A ماتریس 3 در 3 و A.A*| = 216 | باشد |A| را به دست آورید.


 
 
دترمینان ماتریس مثلثی و ماتریس ترانهاده
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر A یک ماتریس بالا مثلثی با درایه های قطری 3 و 1 - و 1 و 2 باشد.دترمینان ماتریس  AT.A چیست؟


 
 
دترمینان ماتریس 3A
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

ماتریس A از مرتبه 3 است. اگر  A| = 3| باشد دترمینان ماتریس 3A چیست؟


 
 
دستگاه معادله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

ماتریس A یک ماتریس سطری با درایه های a11=x و a12=1 و ماتریس B یک ماتریس ستونی با درایه های a11=x و a21=1 و ماتریس C یک ماتریس مربعی با درایه های a11= -1 و a12= 0 و a21=2 و a22=3 است.
اگر  A.C.B = O باشد مقدار x را بیابید.


 
 
ماتریس تبدیل 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  x' = - x و  y' = - y معادلات یک تبدیل باشد. ماتریس این تبدیل چیست؟


 
 
ماتریس تبدیل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

تبدیل یافته نقطه (4,2) با ماتریس دوران 60 درجه سپس تقارن نسبت به نیمساز ربع دوم نقطه (x,y) است. x و y را به دست آورید.


 
 
دترمینان ماتریس 7 در 7
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
 

در یک ماتریس 7*7 همه اعضا به جز قطر فرعی صفرند. اگر اعضای قطر فرعی برابر a1 و a2 و ... و a7 باشند دترمینان ماتریس را به دست آورید.


 
 
ماتریس پاد متقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
 

ماتریسهای A و B دو ماتریس پادمتقارن و هم مرتبه اند. AB برابر کدام ماتریس زیر است؟

                                       AB)T  ,  (BA)T  ,  - (BA)T  ,  - (AB)T )


 
 
ماتریس ترانهاده - ماتریس متقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر AT ترانهاده ماتریس A باشد کدام ماتریس زیر متقارن است؟

                                        A+2AT  ,  2A+AT  ,  A+AT ,  A - AT


 
 
ماتریس ترانهاده - ماتریس همانی - ماتریس متقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
 

حاصلضرب ترانهاده ماتریس A در ماتریس همانی برابر ماتریس A است. ماتریس A چه ویژگی دارد؟


 
 
ضرب خارجی بردارها و محاسبه دترمینان ماتریس سه در سه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳۸٩
 

اول محاسبه دترمینان ماتریس دو در دو

فرض کنید سطر اول ماتریس اعداد a  b و سطر دوم آن c  d باشد.

طبق تعریف دترمینان این ماتریس برابر حاصلضرب اعضای قطر اصلی منهای حاصلضرب اعضای قطر فرعی است.

یعنی                                                                       ad - bc