رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
مقایسه سینوس کسینوس یک زاویه با کسینوس سینوس آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

اگر زاویه a بین صفر و پی دوم باشد ثابت کنید که همواره

                                                              (sin(cosa) < cos(sina 
 
قاعده هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٩
 

حد کسر  (x - sinx)/(1 - cosx)  را وقتی x به سمت صفر میل می کند محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
 

معادله (2cot2x + tanx = (1 - tanx)/(1 + tanx در فاصله 0 تا 2pi چند ریشه دارد؟


 
 
معادله معکوس مثلثاتی- جواب سوال دانشجوی کاردانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت زیر را به دست آورید

      ((arccos(1/x)+arcsin(root(x2+x+1))+arctan(root(x2+x

 
 
 
تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ساده شده عبارت (A = arcsin(1/4)+arctan(root15/15 را بیابید.


 
 
انتگرال تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

حاصل انتگرال معین c$ [arctan(- x)]dx در فاصله رادیکال 3 تا دو رادیکال 3 چیست؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

معادله [c[sinx+cosx] = [tanx+cotx در فاصله (c(0,5pi چند ریشه دارد؟


 
 
انتگرال معین تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

 مطلوب است

محاسبه انتگرال معین c$ cos2x(sinx+cosx)3.dx در فاصله 0 تا pi/2


 
 
ریشه یابی معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ریشه معادله 2sinx+3cosx = 1 در کدام بازه زیر است؟


از 0 تا pi/4        از pi/4 تا pi/2          از pi/2 تا 3pi/4        از 3pi/4 تا pi


 
 
انتگرال تابع مثلثاتی - انتگرال تابع زوج و فرد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

مطلوب است

محاسبه انتگرال c $ ((x - pi)2sinx+cosx).dx در فاصله pi/2 تا 3pi/2


 
 
نمودار تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
 

نمودار تابع (y = arccot(2x -1 در مجاورت x = 2 از لحاظ صعودی یا نزولی بودن و جهت تقعر چگونه است؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله (tanx + cotx = 2 - root(cos2x در بازه بسته 0 تا 2pi چند جواب دارد؟


 
 
انتگرال تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است

محاسبه انتگرال معین arctanx+arctan(1/x))dx) $ در فاصله 5 - تا 3


 
 
تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت ((sin(2arcsin(3/5) + 3arccos(3/5 چیست؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله  cosx+cos2x+cos3x = 3+sin2x در بازه بسته pi تا 5pi چند ریشه دارد؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
 

جوابها کلی معادله مثلثاتی  cos2x + root3.sin2x =1 را بیابید.


 
 
انتگرال معین تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر (k = $ 3sinx.dx/(sinx+cosx در فاصله 0 تا pi/2 باشد

حاصل انتگرال (cosx.dx/(sinx+cosx $ را در همین فاصله بر حسب k به دست آورید.


 
 
مقدار مینیمم عبارت مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

کمترین مقدار عبارت sin4x + cos2x چیست؟


 
 
مشتق تابع معکوس مثلثاتی و معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر (f(x) = arcsin(2x -1) - 2arcsin(rootx باشد مقدار (f'(x) - f(x را بیابید.


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

مطلوب است محاسبه حد ((lim |cos(pi.x)|/(1- root(2x وقتی x به 1/2 مثبت میل کند.


 
 
سری هندسی مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

حاصل  S = Z (cos(n.pi/2) /2)n ( عددn از 1 تا بینهایت) چیست؟
(از Z به جای علامت زیگما استفاده شده است)

http://telegram.me/sho_mal<<>>کانال طنز شما


 
 
حد تانژانت نمایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه حد زیر وقتی x به pi/4 میل کند.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما

                                                                  A= (tanx)tan2x


 
 
تبدیلات ساده مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر a+b = pi/2 - a باشد حاصل tana+tanb را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
نسبتهای مثلثاتی 2a
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر   sinx/(sinx+cosx) =3 باشد مقدار tan2x چیست؟

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
مجموع و تفاضل دو زاویه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر  x # k.pi/2 + pi/4 باشد حاصل عبارت کسری زیر چیست؟

http://telegram.me/sho_mal

                         (A = (cos3x+sinx.sin2x)/(sin3x - sin2x.cosx


 
 
معادله تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مقدار (arctan(1/2) - arctan(1/4 را بیابید.

http://telegram.me/sho_malکانال طنز شما


 
 
تبدیلات ساده مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر  sin2x - 2cos2x+1)/(sin2x+2cos2x -1) = 4 ) باشد مقدار tan2x چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
زوایای متمم و مکمل در عبارت مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

با فرض tan35=2a -1 حاصل عبارت کسری sin145 - sin235)/cos325 ) را بیابید.


(مقیاس اعداد نوشته شده درجه است)

http://telegram.me/sho_mal      


 
 
دایره مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

با فرض  3pi/4 < a < pi و (tana = 2/(m-1 حدود تغییرات m کدام است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معادله مثلثاتی 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر معادله  2cos2x+2msinx.cosx = m دارای جواب باشد حدود تغییرات m کدام است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

معادله  tanx.tan2x = sinx.sin2x  در بازه بسته pi/4 تا 9pi/4 چند ریشه دارد؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
دوره تناوب تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر دوره تناوب تابع f(x) = cosx.cos3x+sinx.sin3x  را T1 و دوره تناوب
تابع g(x) = cosx.cos3x - sinx.sin3x را T2 بنامیم چه رابطه ای بین T1 و T2 برقرار است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
معادله معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگررابطه  arctan(1+x)+arctan(1- x)= pi/4 برقرار باشد مقدار x را بیابید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
بخش پذیری تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اگر (f(x بر 1+2x2 - بخش پذیر باشد (f(sinx  بر چه عبارتی بخش پذیر است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
ماکزیمم و مینیمم تابع مثلثاتی y=asinx+bcosx
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٦ دی ۱۳۸٩
 

ماکزیمم و مینیمم تابع مثلثاتی y= asinx+bcosx  با روش مشتق گیری به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
قضیه رول در مشتق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ دی ۱۳۸٩
 

برای تابع  f(x)= sinx  شرایط رول را در فاصله 0 تا pi  در نظر می گیریم. آیا این شرایط وجود دارد؟ اگر وجود دارد مقدار نقطه c در قضیه مذکور چیست؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
روش تعیین ماکزیمم و مینیمم تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ دی ۱۳۸٩
 

ماکزیمم و مینیمم تابع زیر را بیابید.


http://telegram.me/sho_mal                                                              y = asin2x+bsinx+c


 
 
رفع ابهام حد تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳۸٩
 

حد عبارت کسری (arccos(rootx) / root(1- x2  وقتی  -x-->1  را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
رفع ابهام حد تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

حد تابع رادیکالی و کسری زیر را وقتی  x-->0 حساب کنید.

http://telegram.me/sho_mal

                                        f(x) = (root(cosx) - root(cos2x)) / x2


 
 
حد و توابع هم ارز مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

حد تابع کسری زیر وقتی  x-->0 را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal

                                    f(x) = tanx.sin2x.sin3x...sinnx/nxn-1.sinx


 
 
نمودار تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳۸٩
 

اگر  y= t2 - 5  و  t= 2sinx  باشد وضعیت منحنی (y=f(x  نسبت به محور x ها چگونه است ؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
قضیه مقدار میانگین در انتگرال معین
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٩
 

مقدار میانگین تابع  f(x) = sin2x  در بازه  [pi/6 , pi/3] چقدر است؟

http://telegram.me/sho_mal


 
 
قاعده هوپیتال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٩
 

حد کسر  (x - sinx)/(1 - cosx)  را وقتی x به سمت صفر میل می کند محاسبه کنید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
دیفرانسیل و مقدار تقریبی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٩
 

مقدار تقریبی  sin29  درجه را بیابید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
مشتق مرتبه n ام
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٦ آذر ۱۳۸٩
 

مشتق مرتبه n ام تابع  f(x) = sinx  را به دست آورید.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
انتگرال تابع مثلثاتی با روش جزء به جزء
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳۸٩
 

مطلوب است

http://telegram.me/sho_mal

 

محاسبه انتگرال    A = $ x2.sinx.dx 


 
 
انتگرال نامعین تابع مثلثاتی با روش تغییر متغیر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه انتگرال                                A = $ sin3x.dx  

( از علامت $ به جای علامت انتگرال استفاده شده است)

http://telegram.me/sho_mal


 
 
مشتق توابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۸ آبان ۱۳۸٩
 

مشتق توابع معکوس مثلثاتی

هیچگاه مشتق این توابع را حفظ نکنید.

بهتر است راه محاسبه سریع آنها را بیاموزید.

برای مثال مشتق تابع y = arcsinx را محاسبه می کنیم.

http://telegram.me/sho_mal


 
 
تکنیک استخراج معادلات مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ آبان ۱۳۸٩
 

تکنیک استخراج معادلات مثلثاتی

یکی از اشکالات عمده دانش آموزان حفظ نمودن معادلات مثلثاتی است که در بیشتر مواقع با اشتباه همراه است.

راه صحیح استخراج میانبر و سریع تمامی معادلات بدون نیاز به حفظ نمودن این معادلات است.

http://telegram.me/sho_mal

 برای اینکار کافی است فقط دو معادله زیر را حفظ کنید:

(1)   sin2x = 2sinx.cosx

(2)    cos2x = cos2x - sin2x