رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
بیضی و مماس و قرینه کانون
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳٩٠
 

در بیضی به معادله x2 + 18y2 - 2x = 8 فاصله قرینه یک کانون نسبت به خط مماس بر آن از کانون دیگر چیست؟


 
 
دوایر مماس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

به ازای چه مقدار a دو دایره زیر مماس خارجند؟

                    x2 + y2 - 2x - 2y = a  ;  x2 + y2 - 8x - 2y + 16 = 0


 
 
خروج از مرکز مقطع مخروطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳٩٠
 

خروج از مرکز مقطع مخروطی زیر چیست؟

                     (x + y +1)(4x + y + 2) = (x - 2y + 3)(x + 7y + 4)


 
 
مقاطع مخروطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

مقطع یک سطح مخروطی با یک صفحه یک سهمی است. این صفحه با مولد یا محور مخروط چه وضعی دارد؟


 
 
طول وتر هذلولی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
 

هذلولی  x2/a2 - y2/b2 =1 با خروج از مرکز e مفروض است. طول وتری که از کانون F بر محور x عمود می شود را بر حسب مقادیر a و b و e به دست آورید.


 
 
معادله هذلولی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
 

معادله هذلولی با دو مجانب  2y = x -1 و 2y = - x+1 و یک راس (A(1,1 را به دست آورید.


 
 
فاصله کانون تا مجانب هذلولی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

ثابت کنید فاصله کانون های هذلولی تا مجانبهای آن برابر b است.


 
 
سهمی و خط هادی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

سهمی با کانون (F(1,1 و خط هادی به معادله x=3 محور yها را در دو نقطه A و B قطع می کند. فاصله AB چقدر است؟


 
 
معادله سهمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

سهمی به معادله  y2 + a(x - y) = 0 رو به راست باز می شود و فاصله کانون تا خط هادی آن دو واحد است. مختصات کانون این سهمی چیست؟


 
 
معادله بیضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

دو دایره به شعاع 2a و مراکز F و 'F که کانون های بیضی 3x2+my2 = 5 هستند در نقطه M متقاطعند. اگر فاصله M از مرکز بیضی root6 (رادیکال شش) باشد مقدار m را به دست آورید.


 
 
معادله پارامتریک و خروج از مرکز بیضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
 

خروج از مرکز مکان هندسی زیر چیست؟

                                           ( c                     (2+6cosa , 3+4sina


 
 
معادله بیضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

نقاط (A(-3,1 و (A'(3,1 دو راس از بیضی با فاصله کانونی  2root6 (دو رادیکال شش) هستند. معادله بیضی را به دست آورید.


 
 
دوایر مماس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

شعاع کوچکترین دایره ای که بر هر دو دایره زیر مماس شود چیست؟

                                               x-3)2+y2= 25 , (x-1)2+y2=1)


 
 
طول مماس دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

طول قطعه مماسی که از نقطه (A(4,1 بر دایره ای به معادله زیر رسم شود چقدر است؟

                                                          x2+y2 - 2x+4y+3 = 0


 
 
معادله دایره و وتر مشترک دو دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

معادله خط راستی که نقاط مشترک دوایر زیر را به هم وصل می کند به دست آورید.

                                           x - 1/2)2+y2=1 , (x+ 1/2)2+y2=1)


 
 
دایره و دسته خطوط قطرها - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

دسته خطوط به معادلات  m+2)y+(m+1)x+1= 0) قطرهای یک دایره هستند.اگر این دایره از نقطه (A(5,2 بگذرد شعاع آن چقدر است؟


 
 
دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

نقطه  (O(a,2a  مرکز دایره ای است که از نقاط (A(2,1 و (B(-1,4 می گذرد. شعاع دایره را بیابید.


 
 
محاسبه حجم با انتگرال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
 

حجم حاصل از دوران بیضی  x2/a2 + y2/b2 =1 حول محور x ها را به دست آورید.