رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
اثبات اتحاد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 

اتحاد زیر را اثبات کنید.

                                   c12 + 22 + ... + n2 = n3/3 + n2/2 + n/6c

راهنمایی : از رابطه c(n+1)3 = n3+ 3n2 + 3n +1 استفاده کنید.


 
 
تابع درجه دوم صعودی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

حدود a برای آنکه تابع  y = (a - 2)x2 - x در فاصله بسته 1 تا مثبت بی نهایت صعودی باشد چیست؟


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم عبارت  P(x) = (x+1)3(x -1)2+ x4 - x2 -1  بر x2 -1 چیست؟


 
 
ریشه های معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

در معادله درجه دوم  x2+2x - 4 = 0  حاصل  A = x13 - 2x22+4x2  چیست؟


 
 
روش حل نامعادلات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

 مجموعه جواب نامعادله (c 1/(x -1) > 1/(x - 3 چیست؟


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم p(x) = (x+1)(x+2)(x+3)+1 بر x2+3x چیست؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله (tanx + cotx = 2 - root(cos2x در بازه بسته 0 تا 2pi چند جواب دارد؟


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم  p(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+1 بر x2+5x+3 چیست؟


 
 
ریشه های معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

در معادله درجه دوم  x2 - 4x+1 = 0

حاصل عبارت (A= (x22 - 4x2+4)(x12 - 4x1+2 چیست؟


 
 
تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

در تقسیم عبارت P(x) = (x -2)2(x+2)+x3 بر x2 - 4 خارج قسمت چیست؟


 
 
ریشه های معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر x2 - (1+root3)x + root3 = 0 باشد

حاصل rootx1 - rootx2|+rootx1+rootx2 | چیست؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله  cosx+cos2x+cos3x = 3+sin2x در بازه بسته pi تا 5pi چند ریشه دارد؟


 
 
معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
 

به ازای کدام مقدار m یکی از ریشه های معادله x2 - 6x+5+m = 0 مجذور دیگری است؟


 
 
بحث ریشه های معادله درجه سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

چند ریشه معادله  x3 - 2x2 - x+1 = 0 در فاصله 1- تا 2 قرار دارد؟


 
 
تبدیل رادیکال مرکب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

رابطه زیر برای رادیکال مرکب برقرار است.مقدار c را برحسب a و b بیابید.

                           (root(a+rootb) = root(a+c)/2) +- root((a-c)/2


 
 
نامعادله رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

مجموعه همه جوابهای نامعادله  2rootx+2)/(3rootx+1) >1 ) چیست؟

 


 
 
نامساوی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  x>y باشد کدام نامساوی زیر همواره صحیح است؟

  x-3>y-2  ,  x-2>y-3  ,  3x>2y  ,  2x>3y 


 
 
معادله قدرمطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

مجموعه جوابهای معادله  x -1|+|x+3|=1| چیست؟


 
 
نامساوی و همسایگی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

شرط لازم و کافی برای آنکه نامساوی  x<-1  و یا  x>3  برقرار باشد چیست؟

(تبدیل دو نامساوی به یک نامساوی به شکل x-a|<>b|)

 


 
 
معادله توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
 

 

مقدار x را از معادله زیر به دست آورید.

                                                   c               4.(16)x = (1/2)2x-3

 


 
 
معادله جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

معادله x] = 4x] چند ریشه دارد؟


 
 
نامعادله و قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

مکان هندسی کلیه نقاطی از صفحه مختصات که مختص اول آنها در نامساوی زیر صدق کند چیست؟

                                                                         |x -1|<|x+1|


 
 
تجزیه کسر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر تساوی زیر برقرار باشد مقدار a+b+c چیست؟

                      (3x2-6x+2)/(x3-3x2+2x)=a/x + b/(x-1) + c/(x-2)


 
 
معادله سری هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  x<1 و مثبت باشد آنگاه جواب معادله زیر را بیابید.

                                                 c             1+x+x2+x3+... = 1/x


 
 
معادله تابع معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مقدار (arctan(1/2) - arctan(1/4 را بیابید.


 
 
تبدیلات ساده مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر  sin2x - 2cos2x+1)/(sin2x+2cos2x -1) = 4 ) باشد مقدار tan2x چیست؟


 
 
دایره مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

با فرض  3pi/4 < a < pi و (tana = 2/(m-1 حدود تغییرات m کدام است؟


 
 
تصاعد هندسی و عبارت جبری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

 حاصل  (x+x2+...+x8)(1- x+x2 -...+x8 +١)  به ازای  x=root2  چیست؟


 
 
معادله مثلثاتی 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگر معادله  2cos2x+2msinx.cosx = m دارای جواب باشد حدود تغییرات m کدام است؟


 
 
معادله مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

معادله  tanx.tan2x = sinx.sin2x  در بازه بسته pi/4 تا 9pi/4 چند ریشه دارد؟


 
 
معادله معکوس مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

اگررابطه  arctan(1+x)+arctan(1- x)= pi/4 برقرار باشد مقدار x را بیابید.


 
 
بخش پذیری تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اگر (f(x بر 1+2x2 - بخش پذیر باشد (f(sinx  بر چه عبارتی بخش پذیر است؟


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

باقیمانده تقسیم  f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+1  بر x2+5x+3  چیست؟


 
 
معادلات اصم یا گنگ
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

جوابهای معادله زیر را به دست آورید.
                                          root4(x3+x -10)+root(x2 -3x+2)= 0
توجه : منظور از root4A ریشه چهارم A است.


 
 
معادلات اصم یا گنگ
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

معادله  x.root(4 - x2)+3.root(4 - x2)= 0  چند جواب دارد؟


 
 
ساخت معادله درجه دوم جدید
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

معادله درجه دومی که هر یک از ریشه هایش مربع ریشه های معادله درجه دوم زیر باشد را تعیین کنید.

                                                x2 -(root3+root2)x+root6= 0   


 
 
معادله درجه دوم و تصاعد هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اگر 'x و "x  ریشه های معادله  x2+2(m+1)x+2m-1= 0  باشند به ازای کدام مقدار m  سه عدد 'x  و m  و "x  جمله های متوالی یک تصاعد هندسی هستند؟


 
 
ریشه های معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اگر بین ریشه های معادله درجه دوم ax2+bx+c= 0 رابطه x'-x"+x'x"= 0  برقرار باشد یکی از ریشه های معادله برابر است با


                            c - b)/2a  ,  (c+b)/2a  ,  (c+b)/a  ,  (c - b)/a )


 
 
ریشه معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

به ازای کدام مقدار m  معادله درجه دوم  mx2+5x+m2 - 6= 0  دو ریشه حقیقی و معکوس دارد؟


 
 
نمودار تابع درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٥ دی ۱۳۸٩
 

به ازای کدام مقدار m  نمودار تابع با ضابطه  y= (m - 2)x2 - 3x+m+2  بالای محور x ها و مماس بر آن است ؟


 
 
نقطه اکسترمم معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳۸٩
 

معادله منحنی طاقی به صورت  y= - x2 + 6x - 5 است. طول ارتفاع طاق چقدر است ؟


 
 
نقطه عطف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳۸٩
 

به ازای چه مقدار m نقطه عطف منحنی تابع زیر بر مبدا مختصات منطبق است ؟
                                                           y = mx3 - 2(m+1) x2


 
 
تعیین تعداد ریشه معادلات با روش تقاطع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳ دی ۱۳۸٩
 

معادله زیر دارای چند ریشه حقیقی است ؟
                                                                (x|=(1- x2)/(1+ x2|  

 


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ آذر ۱۳۸٩
 

باقیمانده تقسیم چند جمله ای   5x19 - 3x13 + 3x2 - 2  بر  x + 1  را به دست آورید.


 
 
جذر توان دوم یک عدد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ آذر ۱۳۸٩
 

به فرض برابری  root(x2) = - x  کدام عبارت در مورد عدد x  درست است؟

هیچ عدد x در برابری بالا صدق نمی کند.
برابری بالا به ازای هر عدد x درست است.
لازم است که  x = 0 باشد.
لازم است که  x  همواره کوچکتر یا مساوی صفر باشد.


 
 
توان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳۸٩
 

ریشه نهم عدد 9 به توان (99)  را محاسبه کنید.


 
 
معادله درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳۸٩
 

اگر عدد 2 به توان x2 - 2x - 3  برسد در چه محدوده ای از x  حاصل عبارت توانی ذکر شده  بزرگتر یا مساوی 1 است؟


 
 
مجموع جبری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

به ازای هر عدد حقیقی x غیر از 1 عبارت معادل عبارت زیر را به دست آورید:
                                                        x0 + x1 + x2 + ... + xn

 


 
 
حرکت با سرعت ثابت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳۸٩
 

در مسابقه دو 10000 متر اولین نفر که به خط پایان می رسد 200 متر با نفر دوم و 400 متر با نفر سوم فاصله دارد. به فرض آن که سرعت هر یک از دوندگان در تمام طول مسابقه مقدار ثابت باقی بماند وقتی که نفر دوم به خط پایان برسد فاصله او با نفر سوم چند متر است؟


 
 
نامعادله
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳۸٩
 

نامعادله   x - y| < 1 |  چه ناحیه ای از صفحه R2 را مشخص می کند؟


 
 
دستگاه معادلات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

سه نفر وارد رستوران می شوند. نفر اول 4 ساندویچ و یک قهوه و 10 نوشابه می گیرد و 169 تومان می پردازد. نفر دوم 3 ساندویچ و یک قهوه و 7 نوشابه می گیرد و 126 تومان می پردازد. اگر نفر سوم یک ساندویچ و یک قهوه و یک نوشابه بگیرد چه مبلغ باید بپردازد؟


 
 
باقیمانده تقسیم چند جمله ای
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۸ آبان ۱۳۸٩
 

باقیمانده تقسیم چند جمله ای ( P(x بر x-1 برابر 3 و بر x-3 برابر 5 است. باقیمانده تقسیم ( P(x بر (x-1)(x-3) چند است؟