رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه دو قابل حل بر حسب x
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ دی ۱۳٩٠
 

این معادلات به شکل  x = f(y,y')c بوده که برای حل آن از معادله نسبت به y مشتق گرفته و سپس بین این معادله جدید و معادله اصلی x'c را حذف می کنیم.

برای مثال معادله y2Lny = xyy' + y'2  را در نظر بگیرید.


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه دو قابل حل بر حسب y
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ دی ۱۳٩٠
 

این معادلات به شکل  y = f(x,y')c بوده که برای حل آن از معادله نسبت به x مشتق گرفته و سپس بین این معادله جدید و معادله اصلی y'c را حذف می کنیم.

برای مثال معادله  y = x4y'2 - y'x را در نظر بگیرید.

 


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه اول درجه دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٠
 

معادله  x2y'2 + xyy' - 6y2 = 0  را حل کنید.


 
 
رونسکین و استقلال خطی توابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٠
 

نشان دهید چهار تابع زیر مستقل خطی اند.

                         f1(x) = 1  ;  f2(x) = x  ;  f3(x) = x2  ;  f4(x) = x3


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم و تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳٩٠
 

معادله  y" + 3y = x2e-x  با شرایط اولیه y0 = 1  و  y'0 = - 4  را با روش لاپلاس حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل و تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل زیر را با روش تبدیل لاپلاس حل کنید.

                                                          y' - y = sinx - cosx + ex


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه اول و تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٠
 

معادله   y' + 2y = 4x  را با روش تبدیل لاپلاس حل کنید.


 
 
حل معادله دیفرانسیل با روش کاهش رتبه مثال دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٠
 

اگر y1 = e2x یک جواب معادله y" - 4y' + 4y = 0 باشد جواب عمومی آن را به دست آورید.


 
 
حل معادله دیفرانسیل با روش کاهش رتبه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٠
 

اگر y1 = x  یک جواب  معادله دیفرانسیل  y" - 2y'/x + 2y/x2 = 0  باشد جواب عمومی آن چیست؟


 
 
حل معادله دیفرانسیل با سری توانی با روش ضرایب نامعین
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله y' + 2xy = 1 با شرایط اولیه y(0) = y0 با روش سری توانی.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳٩٠
 

معادله مرتبه دوم  y" + 2y' + y = 0  را با شرایط اولیه  y(0) = 1 و y'(0) = -1 با روش سری توانی حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله y' = 1 + y2 با شرایط اولیه y(0) = 0 با روش سری توانی.


 
 
معادله دیفرانسیل ساده و سری توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y' = y  را با شرایط اولیه y(0) = 1 با روش سری توانی حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه اول درجه سه تفکیک شده
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل زیر

                                                    c(y' - xy)(y' - x2)(y' - y2) = 0


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم همگن با ضرایب ثابت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱ آذر ۱۳٩٠
 

جوابهای معادله  y(4) + 8y" + 16y = 0  را به دست آورید.


 
 
روش دوم حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت ناهمگن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱ آذر ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل ناهمگن y" + 3y' + 2y = 3e-x + 40e3x  را حل کنید.


 
 
معادله لاگرانژ - معادله کلرو
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y' = (y - y'x)(y' -1)c  را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل کشی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفراسیل مرتبه دوم  x2y" + 4xy' - 4y = 0 را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت غیرهمگن حالت سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

جواب خصوصی و عمومی معادله دیفرانسیل y" + 2y' + 5y = 4e-xcos2x  را بیابید. 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت غیرهمگن حالت دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

جواب خصوصی و عمومی معادله دیفرانسیل y" - 4y' + 4y = 12xe2x  را بیابید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت غیرهمگن حالت اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

جواب خصوصی و عمومی معادله دیفرانسیل y" + y' - 2y = 4sin2x  را بیابید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن حالت سوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y" + 2y' + 5y = 0  را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن حالت دوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل y" + 2y' + y = 0 را حل کنید.


 
 
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن حالت اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y" + y' - 6y = 0  را حل کنید.


 
 
حل معادلات دیفرانسیل با روش تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

معادله دیفرانسیل  y' + 2y = 4x  را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.


 
 
تبدیل لاپلاس مشتق تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

با فرض اینکه تبدیل لاپلاس f(x)c برابر F(s)c باشد تبدیل لاپلاس f'(x)c و f"(x)c را بیابید.


 
 
تبدیل لاپلاس و تغییر مقیاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

با داشتن تبدیل لاپلاس f(x)c یعنی F(s)c تبدیل لاپلاس f(ax)c را بیابید.


 
 
تبدیل وارون لاپلاس و قضیه اول انتقال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس وارون تابع (F(s) = 1/(s2 - 2s + 5  را بیابید.


 
 
تبدیل لاپلاس و قضیه اول انتقال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس تابع  f(x) = eax.xn  را بیابید.


 
 
تبدیل لاپلاس وارون
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس وارون توابع زیر را بیابید.

                        (F(s) = 1/(s2 + s - 2)  ;  F(s) = (s - 4)/(s4 - 2s2


 
 
تبدیل لاپلاس توابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس توابع مثلثاتی sinax و cosax و توابع مثلثاتی هایپربولیک sinhax و coshax را به دست آورید.


 
 
تبدیل لاپلاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ آبان ۱۳٩٠
 

تبدیل لاپلاس توابع  f(x) = a و f(x) = eax و f(x) = xn را به دست آورید.


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک کامل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نکته : اگر در معادله دیفرانسیل M(x,y)dx+N(x,y)dy = 0 مقادیر M'y و N'x برابر باشند معادله کامل است.

برای حل این معادلات از M.dx نسبت به x و از N*.dy نسبت به y انتگرال گرفته

داریم  c$ M.dx + $ N*.dy = c

توجه کنید که در عبارت فوق *N همان تابع N ولی فاقد جملات حاوی x می باشد.

مثال :                                     c(ax+by+f)dx + (bx+hy+e)dy = 0


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک خطی با تعویض جای x و y
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل                            c(x+2y3)y' = y


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک تفکیک پذیر با روش تغییر متغیر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل                          c(x+y)2y' = a2


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک برنولی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نکته : این معادلات به شکل (y' + y.P(x) = yn.Q(x  هستند

که با تغییر متغیر u = y1-n به معادلات خطی تبدیل می شوند.

مثال :                                                                  y - y' = - 2xy2


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نکته : این معادلات به شکل (y' +y.P(x) = Q(x می باشند

و با ضرب طرفین معادله در عامل انتگرال ساز I.F = e$P(x).dx به دیفرانسیل کامل تبدیل می شوند.

مثال :                                                    c(1+x)dy/dx - xy = 1 - x


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک همگن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نکته : این معادلات به شکل M(x,y)dx+N(x,y)dy = 0 بوده که در آن توابع M و N همگن و با درجه یکسان می باشند.

این معادلات با تغییر متغیر y = u.x به معادلات تفکیک پذیر تبدیل می شوند و داریم dy/dx = x.du/dx + u

مثال :                                                                x(y - x).y' = y2


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک و استفاده از دیفرانسیل های کامل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نکته : در این گونه از معادلات از دیفرانسیل های کاملی مانند

                                                               d(xy) = x.dy+y.dx  

و یا                                                  d(x/y) = (y.dx - x.dy)/y2

استفاده می کنیم.

مثال :                                                                   y' = (x3 - y)/x


 
 
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه یک تفکیک پذیر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

نکته : این معادلات به شکل  M(x).dx = N(y).dy بوده که در آن M تابعی از x و N تابعی از y است.

این معادلات با انتگرال گیری از دو طرف معادله نسبت به x یا y حل می شوند.

مثال :                                                   c(1 - x)dy+(1 - y)dx = 0