رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادله سیاله خطی و بزگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳٩٠
 

اگر (357x + 629y = (357,629  آنگاه کوچکترین عدد مثبت  x + y  چیست؟


 
 
تعداد صفر در ضرب اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

در سمت راست عدد   x400!/40! + 600!/60!xچند صفر وجود دارد؟


 
 
عاد کردن یا شمردن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

اگر a|c و x(a2,b)|c کدام گزینه زیر درست است؟

                                                      b|a   a|b    b|c    هیچکدام


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  !A = 2!+3!+...+1381  و  !B = 3!+4!+...+1382  باشد

رقم یکان B - A)A+B) چیست؟


 
 
شرط وجود جواب در معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

چند عدد طبیعی برای b در مجموعه A= {1,2,3,...,100}c وجود دارد که

معادله سیاله 24x + b2y = 4 جوابهای صحیح داشته باشد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

رقم یکان عدد روبرو A=13781378!+13791379!c چیست؟

 


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر تعداد اعداد مثبت و کوچکتر از ab که نسبت به ab اولند برابر k باشد و a و b و c اعداد اول غیر مساوی باشند. تعداد اعداد مثبت کوچکتر از abc که نسبت به عدد abc اولند بر حسب k چیست؟  


 
 
معادله درجه دو با جوابهای صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

معادله  4x2 - 16y2 = 16 دارای جوابهای صحیح x1 و y1  است.

حاصل x12 + y12 چیست؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩٠
 

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد مثبت a و ab+1 چیست؟


 
 
فاکتوریل و بخش پذیری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر !k کوچکترین عدد صحیح به صورت فاکتوریل باشد که بر 320 بخش پذیر است. در سمت راست  !k چند صفر وجود دارد؟


 
 
تعداد صفر درضرب اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢٧ تیر ۱۳٩٠
 

در سمت راست عدد2020*2121*2222*2323*2424*2525   چند صفر وجود دارد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ تیر ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان برای عدد 2n+5+3n+5c به ازای مقادیر مختلف n چیست؟


 
 
تعداد اعداد k رقمی در مبنای b - جواب سوال سینا
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ثابت کنید تعداد اعداد k رقمی در مبنای b برابر است با

                                                                      n = (b -1).bk -1


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر d بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد a و b و  ab/d = 1800 و c(d,6) =1 آنگاه ماکزیمم a+b چیست؟


 
 
همنهشتی و باقیمانده تقسیم - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم c(a+1381)3+...+(a+1386)3 بر 6 چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر معادله سیاله ax+6y = 1 جواب نداشته باشد کدام معادله زیر قطعا" جواب دارد؟

c(a+1)x+6y=1 ; (2a+1)x+6y=1 ; (3a+1)x+6y=1 ; (6a+1)x+6y=1


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر تعداد اعداد طبیعی که نسبت به عدد n = 32*52 اولند و از آن کوچکترند k باشد.

تعداد اعداد طبیعی که نسبت به عدد m = 22*33*52 اولند و از آن کوچکترند را بر حسب k به دست آورید.


 
 
همنهشتی به پیمانه 42
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم  61382+71382  بر 42  چیست؟


 
 
کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

با فرض a>b بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد 13 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 91 است. حاصل a2 - b2 چیست؟


 
 
فاکتوریل و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان  k!+kk به ازاء k>100 چیست؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر !A = 1!+2!+...+1382!  ,  B = 2!+4!+...+1382  باشد رقم یکان AB+BA چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی و مربع عدد مضرب 3
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله  3x+6y = a2+2 به ازاء چند مقدار a  از مجموعه {20,...1,2,3} جواب دارد؟


 
 
اعداد اول و تابع اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

چند عدد صحیح مثبت کوچکتر از 301 وجود دارد که نسبت به اعداد 75 و 60 اول باشند؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  !A = 2!+3!+...+1381  و  !B = 3!+4!+...+1382  باشد

رقم یکان B - A)A+B) چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

به ازاء چند مقدار a از مجموعه {50,...,1,2} معادله سیاله  ax+18y=3 دارای جواب است؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان (k60 +k(k+1)...(k+6  به ازای  k>100 چیست؟


 
 
همنهشتی و باقیمانده تقسیم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم عدد a بر 2 و 3 و 5 به ترتیب 1 و 2 و 4 است. باقیمانده تقسیم این عدد بر 15 چیست؟


 
 
کوچکترین مضرب مشترک - بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر دو عدد a و b نسبت به هم اول نباشند و بین کوچکترین مضرب مشترک M و بزرگترین مقسوم علیه مشترک d آنها رابطه  M = 28d+3 برقرار باشد. آنگاه  a - b را به دست آورید.


 
 
تقسیم n شی بین k نفر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

هفت کبوتر به چند طریق می توانند در سه لانه متمایز قرار بگیرند به طوری که هیچ لانه ای خالی نماند؟


 
 
دسته هم ارزی و همنهشتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

دو عدد 24 و 185 در یک دسته هم ارزی به پیمانه m همنهشت شده اند. اگر m,7)=1 ) باشد باقیمانده عدد mm بر 7 چیست؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک - کوچکترین مضرب مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر برای هر عدد طبیعی n عدد an بر bn بخش پذیر باشد. کدام گزاره زیر نادرست است؟

                             |a,b2)=b2 , [a2,b]=a2 , (a,b)=|b| , [a,b]=|a)


 
 
عدد درمبنای 7 و 8
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  abc)7=(cba)8) رقم a چیست؟


 
 
قانون تقسیم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

باقیمانده تقسیم عدد a بر 12 و 15 و 32 به ترتیب 5 و 8 و 25 است.مجموع ارقام کوچکترین عدد a چیست؟


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر اعداد صحیح m و n وجود داشته باشند به طوریکه 105n+am=1 و a<105 باشد. چند عدد طبیعی برای a می توان یافت؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر عدد طبیعی n مضرب 7 نباشد بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد n2+9n+21 و n+7 چیست؟


 
 
بخش پذیری بر 8
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

عدد شش رقمی  5a7b24  بر عدد 24 تقسیم پذیر است. باقیمانده تقسیم آن بر 9 چیست؟


 
 
معادله همنهشتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

رقم یکان کوچکترین عدد سه رقمی a که در رابطه همنهشتی  13a=11(پیمانه9) صدق می کند چیست؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

حاصلضرب دو عدد 2160 و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن دو عدد 12 می باشد. عدد کوچکتر چیست؟ با فرض اینکه اعداد مضرب یکدیگر نیستند.


 
 
فاکتوریل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

دو رقم سمت راست عدد !A= 2!+4!+...+1382 چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  5x+4y = 3  آنگاه  x - y در Z به کدام صورت است؟


 
 
اعداد اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر حاصلضرب اعداد اول بین 100 تا 200 را با عدد یک جمع کنیم؟
این عدد یک عامل اول بین 100 و 200 دارد.
این عدد به صورت  2n است.
این عدد یک عامل اول کوچکتر از 100 دارد.
هیچکدام.


 
 
بخش پذیری بر 7
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

به ازای کدام مقدار b عدد پنج رقمی  a1aba بر عدد 7 بخش پذیر است؟


 
 
بخش پذیری اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

مجموع ارقام کوچکترین عدد طبیعی که مضرب 11 بوده و مربع آن بر 315 بخش پذیر باشد چیست؟


 
 
اصل خوشترتیبی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

کدام مجموعه مرتب زیر خوشترتیب است؟ 

                                         (>وR,<)    (Z,<)    (Q,<)    (N )


 
 
ترکیبات و ترتیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

پنج خواهر و پنج برادر می خواهند عکس یادگاری بگیرند. قرار است خواهران در یک ردیف جلو بنشینند و برادران در یک ردیف در پشت سر آنها بایستند. این برادران و خواهران به چند ترتیب مختلف می توانند قرار بگیرند؟


 
 
همنهشتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳۸٩
 

رقم یکان عدد  ٣۴۵٨    را به دست آورید.


 
 
مبنای دو
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳۸٩
 

صورت اعشاری کسر  2/7 ( دو هفتم) را در پایه ٢ تا ٩ رقم اعشار محاسبه کنید.