رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
کمان در خور در مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC با مشخصات BC = 8 و  A = 60 حداکثر و حداقل طول میانه AM چیست؟


 
 
میانه های مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC طول BC = 5 و طول میانه های وارد بر دو ضلع دیگر 6 و 4.5 است. طول ارتفاع AH چقدر است؟


 
 
نگاشت خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

نگاشت خطی  f : R2-->R2c  هر نقطه را به موازات خط  y = 2x  بر روی خط 2y + x = 0  تصویر می کند. این تبدیل را به دست آورید.


 
 
رسم مثلث با دو ضلع و یک میانه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

در رسم مثلث  ABC  با معلوم بودن دو ضلع  b = 7  و  c = 5  و میانه  ma = 4  با خط کش و پرگار کدام نتیجه حاصل می شود؟

جواب منحصر به فرد  -  دو جواب متمایز  -  غیر قابل رسم  -  فاقد جواب


 
 
دایره محاطی خارجی مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳٩٠
 

در مثلثی به اضلاع 3 و 5 و 7 واحد دایره محاطی خارجی بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع دیگر مماس است. نقطه تماس ضلع متوسط را با چه نسبتی تقسیم می کند؟


 
 
محاسبه سطح کره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳٩٠
 

برای محاسبه سطح کره به طور مستقیم کدام اصل به کار رفته است؟

کاوالیری در مورد حجم

کاوالیری در مورد منحنی

کاوالیری در مورد سطح

تقسیم حجم کره به شبه مخروطهای بسیار زیاد


 
 
تبدیلات هندسی - بازتاب نسبت به خط
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ مهر ۱۳٩٠
 

تحت یک بازتاب نسبت به خط d  نقطه (A = (-2,1 روی نقطه (B = (2,5 تصویر می شود. تصویر کدام نقطه تحت این بازتاب (D = (3,4 است؟


 
 
نسبت مساحتهای دو مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC نقطه N روی ضلع AC را به نقطه M روی ضلع BC وصل کرده و CN/AC = BM/BC = 1/3 است. نسبت مساحتهای SMNC به SABC چیست؟


 
 
مماس مشترک دو دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳٩٠
 

دو دایره C1 و C2 به شعاع 5 مماس خارجند. چند خط می توان رسم کرد که بر دایره C1 مماس باشد و در دایره C2 وتری به طول 6 جدا کند؟


 
 
محیط و مساحت مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٥ مهر ۱۳٩٠
 

در کدام گزینه مساحت مثلث با معلومات دو ضلع و طول میانه وارد بر ضلع سوم بزرگتر است؟

                    a = 3 , b = 4 , m = 2.5   ;   a = 3 , b = 5 , m = 2
و
                          a = 3 , b =3 , m=2   ;   a = 4 , b = 4 , m = 3


 
 
ذوزنقه متساوی الساقین
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ٥ مهر ۱۳٩٠
 

در ذوزنقه متساوی الساقین به قاعده 12 و 4 و طول ارتفاع 4 اوساط اضلاع را به هم وصل می کنیم. محیط چهار ضلعی حاصل چیست؟


 
 
مساحت کره و مکعب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
 

مساحت کل مکعبی که در داخل کره ای محاط شده چند برابر سطح کره محیطی است؟


 
 
خواص چند ضلعی محدب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠
 

ناحیه محدود به یک چند ضلعی در کدام حالت ممکن است مجموعه محدب نباشد؟

1-     تمام نقاط پاره خطی که دو نقطه دلخواه آن را به هم وصل می کند عضو آن مجموعه باشد.

2-     هر زاویه داخلی کمتر از نیم صفحه باشد.

3-     سایر راسها در یک طرف هر خطی قرار دارند که بر ضلع آن منطبق است.

4-     یک قطر آن را به دو مجموعه محدب تقسیم می کند.


 
 
رسم مماس بر دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳٩٠
 

حداکثر چند خط می توان رسم کرد که بر دایره C مماس باشد و با خط d زاویه 30 درجه بسازد؟


 
 
نیمساز مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC نیمساز داخلی زاویه A ضلع BC را در نقطه D قطع می کند. کدام نامساوی زیر همواره درست است؟

                                  AB>AD  ;  AD>BD  ;  AB>BD  ;  BD>AD


 
 
تقاطع دو ارتفاع مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

در مثلث ABC دو ارتفاع AH و CD در نقطه O در داخل مثلث متقاطعند .

اگر c12 = (1/3)OH = AD = 5DO باشد طول HC را بیابید.


 
 
حجم منشور
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ارتفاع یک منشور سه پهلو برابر قطر دایره محیطی قاعده آن است. اگر اضلاع قاعده منشور 4 و 6 و 8 واحد باشد حجم منشور چیست؟


 
 
خواص نیمساز مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اندازه سه ضلع مثلثی 6 و 7 و 8 واحد است. اندازه نیمساز زاویه متوسط درونی مثلث چیست؟


 
 
خط و صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر دو خط متمایز از نقطه مفروض O گذشته و با خط مفروض d متقاطع و با صفحه p موازی باشند. وضع خط d و صفحه p چگونه است؟


 
 
قضیه دو شرطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

کدام قضیه به صورت دو شرطی بیان نمی شود؟

در مثلث متساوی الساقین ارتفاع و میانه یک ضلع بر هم منطبقند.

در مثلث قائم الزاویه عمودمنصف اضلاع بر روی وتر متقاطعند.

در مثلث قائم الزاویه یکی از میانه ها نصف وتر است.

در هر مثلث ضلع مقابل به زاویه 90 درجه بزرگترین ضلع است.


 
 
مساحت جانبی مخروط دوار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

مخروط دواری را به ارتفاع 12 واحد با صفحه ای موازی قاعده و به فاصله 4 واحد از آن قطع می دهیم. نسبت مساحتهای جانبی دو قسمت جدا شده چیست؟


 
 
تبدیلات هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ترکیب دو تقارن محوری که محورهای آن عمود بر هم باشند کدام نوع تبدیل نمی تواند باشد؟

انتقال - تجانس - تقارن مرکزی - دوران


 
 
مشتق و آهنگ رشد تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
 

نقطه M بر روی نیمدایره ای به قطر AB = 9 در حرکت است.تصویر نقطه M بر قطر AB با سرعت ثابت 0.05 واحد بر ثانیه از نقطه A دور می شود. در لحظه ای که این فاصله برابر 6.25 واحد است سرعت افزایش طول وتر AM چیست؟


 
 
خواص نیمساز زاویه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳۸٩
 

اندازه زاویه A در مثلثی برابر 120 درجه و اندازه دو ضلع این زاویه برابر 3 و 6 واحد هستند. اندازه طول نیمساز این زاویه را محاسبه کنید.


 
 
مساحت چندضلعی ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۳٠ آبان ۱۳۸٩
 

یک مربع و یک مثلث متساوی الاضلاع و یک شش ضلعی منتظم محیط های برابر دارند. مساحت های این چند ضلعی ها چه نسبتی با یکدیگر دارند؟


 
 
محیط یا مساحت دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

یک حلقه فیلم سینمایی به ضخامت 0.1 میلیمتر روی قرقره ای به قطر 4 سانتیمتر پیچیده شده  به نحوی که قطر نهایی قرقره به 40 سانتیمتر رسیده است.  اگر در هر 2.2 سانتیمتر از این حلقه فیلم یک تصویر باشد تعداد کل تصاویر این حلقه فیلم را حساب کنید.


 
 
دایره محیطی مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳۸٩
 

در مثلثی  اندازه های دو ضلع بر حسب واحد طول برابر  a = 12 

و b=12.root3 بوده و اندازه زاویه  A = 30 درجه است.

اندازه ضلع سوم این مثلث بر حسب واحد طول چقدر است؟


 
 
دوران
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳۸٩
 

در یک صفحه چند عدد از دوران های به مرکز نقطه ی مفروض وجود دارند که زاویه آنها مضرب صحیحی از 48 درجه باشد؟


 
 
مماس بر دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ آبان ۱۳۸٩
 

در یک صفحه دایره ای به مرکز o و به شعاع 6 سانتیمتر داده شده است. از نقطه p  به فاصله 10 سانتیمتر از o  دو مماس pa  و pb بر دایره رسم می شود. اندازه پاره خط ab چند سانتیمتر است؟


 
 
هندسه 3 بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ٥ آبان ۱۳۸٩
 

هشت گلوله کروی به قطر دو سانتیمتر درون جعبه ای مکعب شکل به ضلع چهار سانتیمتر و در هشت گوشه آن قرار گرفته اند. گلوله دیگری در مرکز جعبه به گونه ای واقع شده که بر هشت گلوله مماس است. شعاع این گلوله چند سانتیمتر است؟