رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
درجه راس های گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

گرافی دارای 8 راس و 23 یال است. بیشتر مقدار تفاوت بزرگترین درجه راس از کمترین درجه راس چیست؟


 
 
رابطه و ماتریس آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
 

شکل ماتریس یک رابطه ماتریس 4*4 است.اگر این ماتریس فقط یازده عضو داشته باشد :
الف - رابطه می تواند متقارن و پادمتقارن باشد.
ب- رابطه می تواند پادمتقارن باشد ولی قطعا" متقارن نیست.
ج- رابطه قطعا" متقارن و پاد متقارن نیست.
د- رابطه می تواند متقارن باشد ولی قطعا" پاد متقارن نیست.


 
 
رابطه تقارنی و پادتقارنی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

رابطه R در مجموعه {c{1,2,3,4,5 تعریف شده و تقارنی و پادتقارنی است . فقط دارای دو عضو است. چند عضو دیگر به آن اضافه کنیم تا تقارنی و پادتقارنی و انعکاسی شود؟


 
 
گراف کامل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

گرافی با 6 راس دارای 14 یال است. درجه چند راس از این گراف 5 است؟


 
 
رابطه پادمتقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

رابطه R روی مجموعه {1,2,3,4} نوشته شده و انعکاسی نیست و پادمتقارن است. این رابطه حداکثر چند عضو دارد؟


 
 
رابطه پادمتقارن و انعکاسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

چند رابطه پادمتقارن و انعکاسی روی مجموعه {1,2,3} می توان نوشت به شرط آنکه شامل عضو (1,2) نباشد.


 
 
گراف همبند
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

درجه رئوس گراف همبند G به صورت a,b,5,4,3,2 است. کمترین مقدار a+b چیست؟


 
 
گراف درخت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

بین هر دو راس از گراف G دقیقا" یک مسیر وجود دارد. اگر این گراف شامل 7 راس درجه یک و 5 راس درجه دو و k راس درجه سه باشد. k را بیابید.


 
 
گراف همبند و ناهمبند
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

گرافی که دنباله درجه راسهایش 3,2,2,1,1,1,1,1 باشد چگونه گرافی است؟


 
 
ماتریس مجاورت گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر A ماتریس مجاورت گراف G از مرتبه 4 باشد. حاصلضرب درایه قطری ماتریس A2 کدام عدد زیر نمی تواند باشد؟

                                                            3  ,  12   ,   18   ,   36


 
 
ماتریس مجاورت گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

تعداد رابطه های روی مجموعه {A={a,b,c,d با ویژگیهای بازتابی و متقارن شامل (a,b) و (a,c) چند تاست؟


 
 
دور در گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

گرافی دارای 13 راس و درجه هر راس 2 است. این گراف حداکثر چند دور دارد؟


 
 
مرتبه و اندازه گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

مرتبه گرافی 8 و اندازه آن 27 است. درجه چند راس آن ماکزیمم است؟


 
 
دنباله درجه راسهای گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

کدام دنباله زیر می تواند دنباله درجه راسهای یک گراف باشد؟

                             5,3,3,2,0    4,3,2,2,0    3,3,2,2,0    5,4,3,2,0