رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ترکیبات و زیرمجموعه ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
 

تعداد زیر مجموعه های 8 عضوی از مجموعه {A = {1,2,...,11,12 که حداقل 4 عضو آن عضو مجموعه {B = {1,2,...,5,6 باشند چیست؟


 
 
تقسیم n شی بین k نفر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

شش توپ متمایز را به چند طریق می توان درون چهار جعبه قرار داد؟


 
 
سوال احتمال خانم نوشین - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

احتمال اینکه فرد A تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود  0.6 بوده و احتمال اینکه فرد B تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود 0.7 است. احتمال اینکه تا 20 سال آینده حداقل یکی از این دو نفر به بیماری قلبی مبتلا نشوند چقدر است؟


 
 
استقرای ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳٩٠
 

در اثبات نامساوی c1 + 2 + ... + n < (1/8)(2n + 1)2 ; n >=1 با کمک استقرای ریاضی کدام رابطه بدیهی زیر به کار می رود؟

   c4k2+12k+9=(2k+3)2 ; 4(k2+3k+2)<(2k+3)2 ; k+1<2k+3 ; k+1<2k  


 
 
معادله سیاله خطی و بزگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳٩٠
 

اگر (357x + 629y = (357,629  آنگاه کوچکترین عدد مثبت  x + y  چیست؟


 
 
تعداد صفر در ضرب اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

در سمت راست عدد   x400!/40! + 600!/60!xچند صفر وجود دارد؟


 
 
عاد کردن یا شمردن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
 

اگر a|c و x(a2,b)|c کدام گزینه زیر درست است؟

                                                      b|a   a|b    b|c    هیچکدام


 
 
احتمال در فضای سه بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
 

اگر x و y و z هر سه در فاصله بسته 0 تا 2 باشند احتمال آنکه x + y + z در فاصله بسته 0  تا 1 باشد چقدر است؟


 
 
احتمال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

بنا بر آمار به دست آمده معلوم شده است برای آنکه یک شخص از جنس مذکر بین سی امین و سی و یکمین سالروز تولد خود بمیرد احتمال حدود 0.007 وجود دارد. یکی از شرکتهای بیمه مردان را در برابر دریافت حق بیمه 6000 تومان به مبلغ 500000 تومان بیمه عمر می کند که تا یک سال پس از سی امین سالروز تولد آنان اعتبار دارد. هر گاه این شرکت بیمه به فروش 1000 بیمه نامه از این گونه توفیق یابد چه مبلغ سود می تواند امیدوار باشد که به دست آورد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  !A = 2!+3!+...+1381  و  !B = 3!+4!+...+1382  باشد

رقم یکان B - A)A+B) چیست؟


 
 
شرط وجود جواب در معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

چند عدد طبیعی برای b در مجموعه A= {1,2,3,...,100}c وجود دارد که

معادله سیاله 24x + b2y = 4 جوابهای صحیح داشته باشد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
 

رقم یکان عدد روبرو A=13781378!+13791379!c چیست؟

 


 
 
درجه راس های گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

گرافی دارای 8 راس و 23 یال است. بیشتر مقدار تفاوت بزرگترین درجه راس از کمترین درجه راس چیست؟


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر تعداد اعداد مثبت و کوچکتر از ab که نسبت به ab اولند برابر k باشد و a و b و c اعداد اول غیر مساوی باشند. تعداد اعداد مثبت کوچکتر از abc که نسبت به عدد abc اولند بر حسب k چیست؟  


 
 
ترکیبات در عدد زوج هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

با ارقام 0 و 0 و 0 و 0 و 3 و 3 و 3 و 3 چند عدد زوج 8 رقمی می توان نوشت؟


 
 
معادله درجه دو با جوابهای صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

معادله  4x2 - 16y2 = 16 دارای جوابهای صحیح x1 و y1  است.

حاصل x12 + y12 چیست؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩٠
 

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد مثبت a و ab+1 چیست؟


 
 
فاکتوریل و بخش پذیری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر !k کوچکترین عدد صحیح به صورت فاکتوریل باشد که بر 320 بخش پذیر است. در سمت راست  !k چند صفر وجود دارد؟


 
 
رابطه و ماتریس آن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳٩٠
 

شکل ماتریس یک رابطه ماتریس 4*4 است.اگر این ماتریس فقط یازده عضو داشته باشد :
الف - رابطه می تواند متقارن و پادمتقارن باشد.
ب- رابطه می تواند پادمتقارن باشد ولی قطعا" متقارن نیست.
ج- رابطه قطعا" متقارن و پاد متقارن نیست.
د- رابطه می تواند متقارن باشد ولی قطعا" پاد متقارن نیست.


 
 
ترکیبات در نوشتن عدد هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳٩٠
 

با اعداد 2 و 2 و 2 و 0 و 0 و 1 و 4 و 3 چند عدد هشت رقمی می توان نوشت؟


 
 
تعداد صفر درضرب اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢٧ تیر ۱۳٩٠
 

در سمت راست عدد2020*2121*2222*2323*2424*2525   چند صفر وجود دارد؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ تیر ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان برای عدد 2n+5+3n+5c به ازای مقادیر مختلف n چیست؟


 
 
تعداد اعداد k رقمی در مبنای b - جواب سوال سینا
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ثابت کنید تعداد اعداد k رقمی در مبنای b برابر است با

                                                                      n = (b -1).bk -1


 
 
احتمال پنج مهره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

پنج مهره با شماره های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 را در ظرفی ریخته ایم. 3 مهره به تصادف از ظرف بیرون می آوریم. با کدام احتمال مجموع شماره های آن 3 مهره زوج است؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر d بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد a و b و  ab/d = 1800 و c(d,6) =1 آنگاه ماکزیمم a+b چیست؟


 
 
همنهشتی و باقیمانده تقسیم - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم c(a+1381)3+...+(a+1386)3 بر 6 چیست؟


 
 
رابطه تقارنی و پادتقارنی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

رابطه R در مجموعه {c{1,2,3,4,5 تعریف شده و تقارنی و پادتقارنی است . فقط دارای دو عضو است. چند عضو دیگر به آن اضافه کنیم تا تقارنی و پادتقارنی و انعکاسی شود؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر معادله سیاله ax+6y = 1 جواب نداشته باشد کدام معادله زیر قطعا" جواب دارد؟

c(a+1)x+6y=1 ; (2a+1)x+6y=1 ; (3a+1)x+6y=1 ; (6a+1)x+6y=1


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر تعداد اعداد طبیعی که نسبت به عدد n = 32*52 اولند و از آن کوچکترند k باشد.

تعداد اعداد طبیعی که نسبت به عدد m = 22*33*52 اولند و از آن کوچکترند را بر حسب k به دست آورید.


 
 
احتمال در پرتاب سه تاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
 

دو تاس سفید و یک تاس قرمز را پرتاب می کنیم. احتمال آنکه عدد تاس قرمز کوچکتر از تاسهای سفید باشد چیست؟


 
 
همنهشتی به پیمانه 42
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم  61382+71382  بر 42  چیست؟


 
 
کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

با فرض a>b بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد 13 و کوچکترین مضرب مشترک آنها 91 است. حاصل a2 - b2 چیست؟


 
 
فاکتوریل و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان  k!+kk به ازاء k>100 چیست؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر !A = 1!+2!+...+1382!  ,  B = 2!+4!+...+1382  باشد رقم یکان AB+BA چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی و مربع عدد مضرب 3
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

معادله  3x+6y = a2+2 به ازاء چند مقدار a  از مجموعه {20,...1,2,3} جواب دارد؟


 
 
اعداد اول و تابع اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
 

چند عدد صحیح مثبت کوچکتر از 301 وجود دارد که نسبت به اعداد 75 و 60 اول باشند؟


 
 
گراف کامل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

گرافی با 6 راس دارای 14 یال است. درجه چند راس از این گراف 5 است؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر  !A = 2!+3!+...+1381  و  !B = 3!+4!+...+1382  باشد

رقم یکان B - A)A+B) چیست؟


 
 
احتمال دختر و پسر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

خانواده های A و B هر کدام دارای سه فرزند هستند. احتمال آنکه تعداد دختران خانواده A از تعداد دختران خانواده B بیشتر باشد چقدر است؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

به ازاء چند مقدار a از مجموعه {50,...,1,2} معادله سیاله  ax+18y=3 دارای جواب است؟


 
 
همنهشتی و رقم یکان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

بزرگترین رقم یکان (k60 +k(k+1)...(k+6  به ازای  k>100 چیست؟


 
 
احتمال پرتاب سه تاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

در پرتاب سه تاس احتمال آنکه حداقل یکبار شش ظاهر شود چیست؟


 
 
همنهشتی و باقیمانده تقسیم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

باقیمانده تقسیم عدد a بر 2 و 3 و 5 به ترتیب 1 و 2 و 4 است. باقیمانده تقسیم این عدد بر 15 چیست؟


 
 
رابطه پادمتقارن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

رابطه R روی مجموعه {1,2,3,4} نوشته شده و انعکاسی نیست و پادمتقارن است. این رابطه حداکثر چند عضو دارد؟


 
 
کوچکترین مضرب مشترک - بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
 

اگر دو عدد a و b نسبت به هم اول نباشند و بین کوچکترین مضرب مشترک M و بزرگترین مقسوم علیه مشترک d آنها رابطه  M = 28d+3 برقرار باشد. آنگاه  a - b را به دست آورید.


 
 
رابطه پادمتقارن و انعکاسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

چند رابطه پادمتقارن و انعکاسی روی مجموعه {1,2,3} می توان نوشت به شرط آنکه شامل عضو (1,2) نباشد.


 
 
احتمال در فضای سه بعدی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

نقطه ای از محدوده  3x+y+4z<12 با شرط x,y,z>0  انتخاب می کنیم. احتمال آنکه z<1 باشد چیست؟


 
 
احتمال در پرتاپ سکه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

سکه سالمی را افراد A و B و C به ترتیب پرتاب می کنند. اولین شخصی که شیر ظاهر کند برنده است. احتمال آنکه A برنده شود چند برابر آن است که B یا C برنده شوند؟


 
 
تقسیم n شی بین k نفر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

هفت کبوتر به چند طریق می توانند در سه لانه متمایز قرار بگیرند به طوری که هیچ لانه ای خالی نماند؟


 
 
دسته هم ارزی و همنهشتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

دو عدد 24 و 185 در یک دسته هم ارزی به پیمانه m همنهشت شده اند. اگر m,7)=1 ) باشد باقیمانده عدد mm بر 7 چیست؟


 
 
گراف همبند
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

درجه رئوس گراف همبند G به صورت a,b,5,4,3,2 است. کمترین مقدار a+b چیست؟


 
 
احتمال و ترکیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

بر روی هر یک از چند کارت یکسان اعداد سه رقمی حاصل از جایگشت ترکیبات مجموعه اعداد {2,4,5,6,7} را نوشته و به تصادف یک کارت از بین آنها بیرون می آوریم. با کدام احتمال دو رقم از این کارتها فرد می باشند؟


 
 
گراف درخت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

بین هر دو راس از گراف G دقیقا" یک مسیر وجود دارد. اگر این گراف شامل 7 راس درجه یک و 5 راس درجه دو و k راس درجه سه باشد. k را بیابید.


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک - کوچکترین مضرب مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر برای هر عدد طبیعی n عدد an بر bn بخش پذیر باشد. کدام گزاره زیر نادرست است؟

                             |a,b2)=b2 , [a2,b]=a2 , (a,b)=|b| , [a,b]=|a)


 
 
اصل لانه کبوتر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

در یک کلاس 54 نفری دست کم چند نفر دارای ماه تولد یکسان هستند؟


 
 
متغیر تصادفی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

در پرتاپ دو تاس با هم اگر متغیر تصادفی x برابر مجموع دو عدد ظاهر شده با تابع احتمال زیر باشد a را بیابید.

                                                            P(X=x) = a - |x -7|/36


 
 
ترکیبات عدد چهار رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
 

چند عدد چهار رقمی با ارقام 1 و 2 و 3 و 4 وجود دارد که در آنها هر یک از رقمهای 2 و 4 حداقل یکبار ظاهر شوند؟


 
 
گراف همبند و ناهمبند
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

گرافی که دنباله درجه راسهایش 3,2,2,1,1,1,1,1 باشد چگونه گرافی است؟


 
 
ماتریس مجاورت گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر A ماتریس مجاورت گراف G از مرتبه 4 باشد. حاصلضرب درایه قطری ماتریس A2 کدام عدد زیر نمی تواند باشد؟

                                                            3  ,  12   ,   18   ,   36


 
 
عدد درمبنای 7 و 8
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  abc)7=(cba)8) رقم a چیست؟


 
 
قانون تقسیم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
 

باقیمانده تقسیم عدد a بر 12 و 15 و 32 به ترتیب 5 و 8 و 25 است.مجموع ارقام کوچکترین عدد a چیست؟


 
 
ماتریس مجاورت گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

تعداد رابطه های روی مجموعه {A={a,b,c,d با ویژگیهای بازتابی و متقارن شامل (a,b) و (a,c) چند تاست؟


 
 
تابع حسابی اویلر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر اعداد صحیح m و n وجود داشته باشند به طوریکه 105n+am=1 و a<105 باشد. چند عدد طبیعی برای a می توان یافت؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر عدد طبیعی n مضرب 7 نباشد بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد n2+9n+21 و n+7 چیست؟


 
 
بخش پذیری بر 8
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

عدد شش رقمی  5a7b24  بر عدد 24 تقسیم پذیر است. باقیمانده تقسیم آن بر 9 چیست؟


 
 
معادله همنهشتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

رقم یکان کوچکترین عدد سه رقمی a که در رابطه همنهشتی  13a=11(پیمانه9) صدق می کند چیست؟


 
 
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

حاصلضرب دو عدد 2160 و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن دو عدد 12 می باشد. عدد کوچکتر چیست؟ با فرض اینکه اعداد مضرب یکدیگر نیستند.


 
 
فاکتوریل
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

دو رقم سمت راست عدد !A= 2!+4!+...+1382 چیست؟


 
 
معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  5x+4y = 3  آنگاه  x - y در Z به کدام صورت است؟


 
 
اعداد اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر حاصلضرب اعداد اول بین 100 تا 200 را با عدد یک جمع کنیم؟
این عدد یک عامل اول بین 100 و 200 دارد.
این عدد به صورت  2n است.
این عدد یک عامل اول کوچکتر از 100 دارد.
هیچکدام.


 
 
بخش پذیری بر 7
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

به ازای کدام مقدار b عدد پنج رقمی  a1aba بر عدد 7 بخش پذیر است؟


 
 
بخش پذیری اعداد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

مجموع ارقام کوچکترین عدد طبیعی که مضرب 11 بوده و مربع آن بر 315 بخش پذیر باشد چیست؟


 
 
اصل خوشترتیبی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

کدام مجموعه مرتب زیر خوشترتیب است؟ 

                                         (>وR,<)    (Z,<)    (Q,<)    (N )


 
 
دور در گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

گرافی دارای 13 راس و درجه هر راس 2 است. این گراف حداکثر چند دور دارد؟


 
 
مرتبه و اندازه گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

مرتبه گرافی 8 و اندازه آن 27 است. درجه چند راس آن ماکزیمم است؟


 
 
دنباله درجه راسهای گراف
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

کدام دنباله زیر می تواند دنباله درجه راسهای یک گراف باشد؟

                             5,3,3,2,0    4,3,2,2,0    3,3,2,2,0    5,4,3,2,0


 
 
تصاعد عددی و معادله سیاله خطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

در تصاعد های عددی زیر چند جمله مساوی و کوچکتر از 50 وجود دارد؟

                                                 ... 3,7,11   ... 4,7,10 


 
 
شرکت پذیری و تعویض پذیری (جابجایی) و عضو معکوس و عضو خنثی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٩
 

روی مجموعه اعداد حقیقی مثبت عمل * چنین تعریف  شده است :    a*b = 2ab  
کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟

عمل * تعویض پذیر (جابجایی) است.
عمل * شرکت پذیر (انجمنی) است.
عدد کسری  1/2 (یک دوم) عنصر بی اثر(خنثی) نسبت به عمل * است.
عدد کسری  1/2a (یک دو آاوم) عنصر معکوس عدد a نسبت به عمل * است.


 
 
مجموعه و زیرمجموعه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٩
 

مجموعه  {{E = {1,2,{1,2  داده شده است. کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟


  {1,2}  زیر مجموعه E است.
  {1,2} عضوی از E است.
  مجموعه تهی زیر مجموعه E است.
  {1}  عضوی از E  است.


 
 
مجموعه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

اگر مجموعه {1,2}  زیرمجموعه E و مجموعه E زیرمجموعه  {1,2,3,4,5}  باشد. تعداد مجموعه های E برابر با چه عددی است؟


 
 
ترکیبات و ترتیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

پنج خواهر و پنج برادر می خواهند عکس یادگاری بگیرند. قرار است خواهران در یک ردیف جلو بنشینند و برادران در یک ردیف در پشت سر آنها بایستند. این برادران و خواهران به چند ترتیب مختلف می توانند قرار بگیرند؟


 
 
همنهشتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳۸٩
 

رقم یکان عدد  ٣۴۵٨    را به دست آورید.


 
 
مبنای دو
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳۸٩
 

صورت اعشاری کسر  2/7 ( دو هفتم) را در پایه ٢ تا ٩ رقم اعشار محاسبه کنید.