تابع معکوس

ابتدا عبارت شامل x را جدا می کنیم
                                                                   c   (x -2)3= y -1
سپس جذر سوم آنرا می گیریم
                                                                (x - 2= root3(y -1
و یا تابع نهایی
                                                                 x= root3(y -1)+2
و در انتها شکل استاندارد تابع با تعویض حروف x و y

                                                                 y= root3(x -1)+2

  توضیح : منظور از (root3(x-1 جذر سوم x-1 است.

/ 0 نظر / 9 بازدید