انتگرال معین تابع جزء صحیح

نکته :برای این توابع باید معادل جزء صحیح را در فواصل گوناگون یافت.

در مثال فوق همواره جزء صحیح مورد نظر برابر 1 است.

بنابراین باید انتگرال  dx/x3 $ را یافت که برابر کسر 1/2x2 - است

و با جایگذاری حدود مقدار 3/2 برای انتگرال به دست می آید.

/ 0 نظر / 215 بازدید