روش نیوتن و تعیین ریشه معادلات

نکته : در روش نیوتن مقدار ریشه هر مرحله از معادله زیر محاسبه می شود :

                                                        (xn+1 = xn -  f(xn) / f '(xn 

اول محاسبه :                                                   f(x1) = f(0) =1   

سپس محاسبه مشتق :
                                             f '(x) = 3 x2 - 3  -->  f '(0) = - 3   
بنابراین :
                                  x2 = x1 -  f(x1) / f '(x1) = 0 + 1/3 = 1/3  

/ 0 نظر / 13 بازدید