ترکیبات و ترتیبات

پنج خواهر در ردیف جلو به !5 ترتیب مختلف می توانند قرار بگیرند. به همین ترتیب پنج برادر هم !5 حالت مختلف دارند.

بنابراین در حالت کلی این برادران و خواهران به 2(!5) ترتیب مختلف می توانند عکس بگیرند.

/ 0 نظر / 73 بازدید