اصل خوشترتیبی

نکته : اصل خوشترتیبی : هر زیر مجموعه غیر تهی از مجموعه اعداد طبیعی دارای کوچکترین عضو است.

طبق تعریف اصل خوشترتیبی از موارد بالا فقط مجموعه مرتب  (N,>) خوشترتیب است.

/ 0 نظر / 6 بازدید