انتگرال تابع مثلثاتی با روش جزء به جزء

با فرض  u = x2  داریم :                                             du = 2x.dx

و با فرض  dv = sinx.dx  داریم :                                    v = - cosx

با جایگذاری مقادیر فوق در فرمول انتگرال جزء به جزء :

                                                 A = - x2.cosx + 2 $ x.cosx.dx

و با استفاده از حل مسئله قبل داریم :

                                       A = - x2.cosx + 2x.sinx + 2cosx + C

/ 0 نظر / 18 بازدید