همنهشتی و رقم یکان

به ازای n = 1 رابطه همنهشتی زیر در پایه ده برای عدد مورد نظر برقرار است.
                                                            c 26+36 = 4 + 9 = 3
و به ازای n = 2 داریم
                                                            c 27+37 = 8 + 7 = 5
و به ازای n = 3 داریم
                                                            c 28+38 = 6 + 1 = 7
و به ازای n = 4 داریم
                                                            c 29+39 = 2 + 3 = 5
در واقع یکان توانهای متوالی 2 عبارتند از 2 و 4 و 8 و 6
و یکان توانهای متوالی 3 عبارتند از 3 و 9 و 7 و 1
و یکانهای متوالی عدد مورد سوال همان است که در عبارات بالا به دست آمد.
بنابراین بزرگترین یکان حاصل عدد 7 است.

/ 0 نظر / 9 بازدید