معادله سیاله خطی و بزگترین مقسوم علیه مشترک

در مرحله اول توجه کنید که مقصود از طرف دوم معادله بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد می باشد.

بنابراین با تجزیه این دو عدد داریم

                                             357 = 3*7*17  ;  629 = 17*37

بنابراین معادله تبدیل می شود به
                                                               357x + 629y = 17

و با ساده سازی آن داریم
                                                                    21x + 37y = 1

برای حل این معادله سیاله خطی می نویسیم

                                  x = (1 - 37y)/21 = - y + (1 - 16y)/21

برای اینکه x جواب صحیح داشته باشد باید صورت کسر مضرب 21 باشد.

بنابراین
                                   21k = 1 - 16y  -->  y = (1 - 21k)/16

مقدار y را بر حسب k به دست آوردیم.

با قرار دادن این مقدار در رابطه قبلی مقدار x را نیز بر حسب k می یابیم.

                                    x = (21k - 1)/16 + k = (37k - 1)/16

عدد k تمام اعداد صحیح را شامل می شود ولی فقط مقادیری قابل قبولند که x و y صحیح تولید کنند.

از طرف دیگر با جمع دو مقدار x و y دیده می شود که x + y = k است.

و از آنجاییکه مسئله کوچکترین عدد مثبت k را خواسته است بنابراین اعداد طبیعی را به ترتیب مساوی k قرار می دهیم تا به اولین x و y صحیح برسیم.

اولین عدد طبیعی ای که x و y صحیح تولید می کند عدد 13می باشد.

زیرا
             x = (37*13 -1)/16 = 30 ; y = (1 - 21*13)/16 = - 17

بنابر این جواب مسئله همان عدد 13 می باشد.

/ 0 نظر / 113 بازدید