حرکت با سرعت ثابت

نفر دوم مسافت 9800 متر را باسرعت V در زمان فرضی t1 و نفر سوم مسافت 9600 متر را با سرعت U در همین زمان  طی می کند.

بنابراین نسبت سرعت U به سرعت V برابر با کسر 96/98 است.

از طرف دیگر دونده دوم مسافت 200 متر را در زمان t برابر با V / ٢٠٠ طی میکند

و در همین زمان دونده سوم مسافت x برابر با  x = U.t    یا    x = 200U/V را طی می کند که برابر است با  x = 200*96/98  یا تقریبا 196 متر. 

بنابراین فاصله نفر سوم تا نفر دوم تقریبا 204 متر خواهد شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید