بزرگترین مقسوم علیه مشترک

عدد 2160 و 12 را تجزیه می کنیم

   12=3*22   ,   2160=24 *33 *5

عدد 2160 را به این صورت می نویسیم

   2160=(3*22).(3*22).3*5

بنابراین عدد اول به شکل a*3*22 و عدد دوم به شکل b*3*22 است.

عدد a یا b می توانند 3 یا 5 یا 1 یا 15 باشند.

ولی چون اعداد مضرب یکدیگر نیستند بنابراین a=3 و b=5 است.

و عدد کوچکتر 36 و عدد بزرگتر 60 است.

/ 0 نظر / 13 بازدید