خط و صفحه

از دو خط متقاطع مذکور فقط یک صفحه 'p می گذرد.

این دو خط با صفحه p موازیند پس صفحه 'p نیز با صفحه p موازی است.

خط d هر دو خط مذکور را قطع می کند پس در همان صفحه 'p واقع است.

بنابراین خط d نیز با صفحه p موازی است.

/ 0 نظر / 4 بازدید