انتگرال معین تابع قدر مطلق

معادل |x| را در دو بازه x های منفی و x های مثبت نوشته و انتگرال را به دو قسمت می کنیم :


اولی  x/x).dx = - $ dx = - x -) $  در بازه [2,0 -] که برابر  2 -  می شود.

و دومی   x/x).dx = $ dx = x ) $ در بازه [0,1]  که برابر  1 می شود.

بنابراین انتگرال کل برابر 1 - است.

/ 0 نظر / 450 بازدید