مختصات نقطه در فضا

تصویر نقطه (A=(1,2,3 روی صفحه xoy نقطه (A'=(1,2,0 است.

و تصویر نقطه (B=(4,6,-3 نقطه (B'=(4,6,0 است.

نکته : فاصله دونقطه از فرمول زیر به دست می آید

                                             d2=(x1-x2)2+(y1-y2)2+(z1-z2)2
بنابراین
                                 A'B'2=(4-1)2+(6-2)2+(0-0)2=9+16=25

بنابراین طول تصویر پاره خط AB برابر 5 است.

/ 0 نظر / 13 بازدید