دور در گراف

درجه هر راس دو است بنابراین می توان فرض کرد که هر راس فقط به دو راس مجاورش متصل است.

در ساده ترین حالت گراف می تواند یک 13 ضلعی باشد که فقط یک دور دارد.

در حالت بعدی می تواند ترکیبی از یک مثلث و یک 10 ضلعی باشد که دو دور دارد.

در حالت بعدی می تواند دو مثلث و یک 7 ضلعی باشد که سه دور دارد.

ودر حالت آخر می تواند سه مثلث و یک 4 ضلعی باشد که جهار دور دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید