سهمی و خط هادی

نکته :راس سهمی در وسط فاصله بین کانون و خط هادی قرار دارد.و این فاصله برابر 2p است.

بنابراین اولا" p=1 بوده و ثانیا" (S(2,1 و ثالثا" دهانه سهمی رو به چپ است.

بنابراین معادله سهمی برابر است با

                          (y - y0)2= - 4p(x - x0) --> (y -1)2= - 4(x -2)

در نقاط A و B مقدار x = 0 را داریم. بنابراین

                                        y - 1)2 = 8  -->  y = 1+-2.root2 )

و مقدار AB برابر است با

                                AB = 1+2.root2 - 1+2.root2 = 4.root2

/ 0 نظر / 31 بازدید